Probleemid hooneühistu seaduse rakendamisel Printvaate genereeritud: 19.11.19 / 19:56

1. jaanuaril 2005 jõustus 2004 aasta suvel vastuvõetud hooneühistuseadus. Sellega seonduvalt tunnistati kehtetuks kõik elamuseaduse sätted, mis senini reguleerisid elamuühistu liikmeks olemist ning elamuühistu osamaksu võõrandamist.

Uue hooneühistuseaduse rakendamisel on mitmeid probleeme, sest olulised küsimused on jäänud reguleerimata.

Seadusandja ei ole pidanud vajalikuks kehtestada üleminekuaega. Elamuühistu kohta 1. jaanuarini kehtinud sätted on tühised. Elamuühistutest hooneühistuteks tuleks vastavad ühingud ümber registreerida 2008. aasta 1. jaanuariks või varem, kui seda nõuab mõni ühistu liige.

Ümberregistreerimise jaoks peaks elamuühistu juhatus kokku kutsuma elamuühistu koosoleku otsustamaks põhikirja muutmine. Põhikirjale tuleb lisada hoonejaotusplaan, kindlaks tuleb määrata liikmemaksumäär. Avaldus koos uue põhikirja ja koosoleku protokolliga tuleb esitada mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile.

Hooneühistuseaduse rakendamiseks näeb seadus ette notari poolt mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile andmete edastamise korra, samas registris liikmete nimekirja pidamise korra, liikmete nimekirjaga tutvumise ja sellest väljavõtete saamise korra. Käesolevaks hetkeks ei ole aga Justiitsministri poolt ühtegi hooneühistuseaduse rakendamisega seotud korda kehtestatud.

Vaatamata elamuühistu liikmetele kuuluvate korteritega tehtavate tehingute notariaalsele tõestamisele, puudub seetõttu kindlus nende tehingute tegemisel. Ümberregistreerimata elamühistu liikmeks saamine peaks toimuma uue seaduse järgi, kuid selle fakti kontrollimiseks, kas võõrandaja või pantija ikka on ühistu liige või mitte, paraku samast seadusest tulenevaid võimalusi veel loodud pole.

Probleemne on ka pooleliolevate pärimisasjade lõpuni viimine. Tekib küsimus, millele anda välja pärimistunnistus? Elamuühistu osamaks nagu on olemas, seaduses samas mitte. Seaduse kohaselt on nüüdsest olemas vaid hooneühistu liikmesus, samas on aga selle olemasolu kuni elamuühistu hooneühistuks ümberregistreerimiseni kaheldav.

Seadus ei kohusta notarit teavitama hooneühistu liikmesuse pärimisest juhatust, mis tähendab, et informatsiooni on võimalus saada vaid juhul, kui pärija juhatust sellest omaalgatuslikult teavitab.

Mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrit notar omaniku andmete muudatustest teavitab. Mis vormis ja kus neid andmeid kajastatakse ning kes neid kontrollida saab on aga samuti veel reguleerimata.

Eeltoodud põhjustel on soovitatav seniste elamuühistute juhatustel põhjalikult läbi lugeda hooneühistuseadus (RT I, 2004, 53, 368), teha endale selgeks, milliseid muudatusi on vaja teha ning siis tegutsema asuda. Vastasel juhul võib tekkida olukord, kus osad liikmesused on registreeritud registris, osad aga mitte. Puudub selgus, kes on hooneühistu (elamuühistu) liige ja kes on liikmesusega õigustatud tehinguid tegema.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee