Juhend notari tasu maksmisest vabastamiseks Printvaate genereeritud: 22.09.19 / 00:39

Alates 1. jaanuarist 2006 jõustus uus notari tasu seaduse (edaspidi NotTS) paragrahv 40 2 (märkega 2), millega on ette nähtud teatud juhtudel isikute vabastamise notari tasu maksmisest. Mida kujutab endast notari tasust vabastamine, millistel alustel seda taotleda saab ja kuidas taotlemine toimub?

• NOTARITOIMINGUD, MILLE TASUDE MAKSMISEST VÕIB VABASTAMIST TAOTLEDA

NotTS § 40 2 lg 1 järgi võib mõningate notari ametitoimingute puhul notari tasu maksmisest osaliselt või täielikult vabastada füüsilise isiku, kes oma majandusliku seisundi tõttu ei suuda tasuda notari ametitoimingute eest ettenähtud tasu või kelle majanduslik seisund ei võimalda peale notari tasu maksmist lihtsat toimetulekut.

Füüsilise isiku võib osaliselt või täielikult vabastada järgmiste notari ametitoimingute eest ettenähtud tasu maksmisest:

1. füüsilise isiku volituste tõestamine ja volituste tühistamine, sealhulgas volituse või avalduse tõestamine pensioni, elatusraha, elatise või toetuse vastuvõtmiseks või teise isiku arveldusarvele kandmiseks;
2. testamendi ja abikaasade vastastikuse testamendi tõestamine ning kinnises ümbrikus testamendi hoiulevõtmise või selle tagasivõtmise avalduse tõestamine;
3. pärandi vastuvõtmise või sellest loobumise avalduse tõestamine;
4. pärimismenetluse algatamise avalduse tõestamine;
5. pärijate väljaselgitamine ja pärimistunnistuse väljastamine;
6. omandiõiguse tunnistuse väljaandmine;
7. annakusaaja tunnistuse väljastamine;
8. sundosa saaja tunnistuse väljastamine;
9. pärimisseaduses sätestatud üleskutsemenetluse läbiviimine;
10 kohtu kinnistus- või registriosakonnale esitatava avalduse projekti koostamine, avalduse esitaja allkirja kinnitamine ja avaldusest digitaalse ärakirja väljastamine;
11. dokumendi kinnitamine apostille´ga.

Samuti võib notari tasu maksmisest vabastamine hõlmata eelpoolnimetatud notari ametitoimingutega otseselt seotud ärakirja või väljavõtte õigsuse kinnitamist ning notariaaltoiminguga seatud kulude (nt kaugekõned, post, notari sõiduvahendi kasutamine, väljaspool notari tööaega või notaribürood tehtud toimingud) hüvitamist.

• NOTARI TASUST VABASTAMISE TAOTLUS

Notari tasu maksmisest vabastamiseks esitatakse taotlus 10 päeva jooksul pärast notarilt arve saamist taotleja elukohajärgsele maakohtule. Juhul kui taotlejal ei ole Eestis kindlat elukohta, võib taotluse esitada maakohtule, kelle tööpiirkonnas taotleja viibib. Taotlus esitatakse kirjalikult eesti keeles (blankett käesoleva juhendi lisas A).

1. juulil 2012 jõustuva riigilõivuseaduse muudatusest lähtuvalt ei tule riigilõivu notari tasu maksmisest vabastamise taotluse esitamisel enam tasuda.

Taotlusesse tuleb märkida:
1. Taotleja nimi, isikukood (selle puudumisel sünniaeg) ning aadress ja sidevahendite numbrid;
2. Probleemi kirjeldus, miks taotlejal oli vaja notariaaltoimingut ning milline on sellest taotlejale tõusev kasu;
3. Millises ulatuses taotletakse notari tasu maksmisest vabastamist (kas kogu notari tasu summa ulatuses või mingi osa ulatuses notari tasu summast);
4. Põhjendus, miks notari tasu maksmisest vabastamist taotletakse;
5. Taotleja allkiri ja kuupäev.
Taotlusele lisatakse:
1. Notari tasu arve;
2. Ärakiri notariaalaktist;
3. Taotleja allkirjastatud teatis oma majandusliku seisundi kohta;
4. Võimaluse korral muud tõendid, mis seda seisundit iseloomustavad (tõendid halva majandusliku olukorra kohta).

Majandusliku seisundi teatise blankett on saadaval käesoleva juhise lisas B.

NB! Isik, kelle elukoht ei ole Eestis, lisab taotlusele elukohariigi pädeva asutuse teatise tema ja tema perekonnaliikmete kolme viimase aasta sissetuleku kohta. Kui teatist ei ole taotlejast sõltumatutel põhjustel võimalik esitada, võib riigi õigusabi andmise otsustada ilma teatiseta.

• MILLAL NOTARI TASU MAKSMISEST EI VABASTATA?

Notari tasust ei vabastata, kui:
1. taotlejal on võimalik notari tasu maksmiseks vajaminevad kulud kanda oma olemasoleva ja suuremate raskusteta müüdava vara arvel. NB! Siinkohal ei arvestata taotlejale kuuluva vara, millele seaduse kohaselt ei saa sissenõuet pöörata; samuti ei arvestata taotlejale kuuluvat ning tema ja temaga koos elavate perekonnaliikmete igapäevakasutuses olevat eluaset ega vajalikku sõiduvahendit, kui nende arv ja väärtus on õiglases suhtes perekonna suuruse, sõiduvajaduse ning sissetulekuga;
2. notari ametitoiming on seotud taotleja ettevõtlusega ega kahjusta tema ettevõtlusega mitteseotud õigusi;
3. notari tasust vabastamist taotletakse kaubamärgi, patendi, kasuliku mudeli, tööstusnäidise või mikrolülituse topoloogia või muus vormis intellektuaalse omandi kaitsmiseks vaja mineva notaritoimingu eest ette nähtud notari tasu suhtes, välja arvatud autoriõiguse seadusest tulenevad õigused;
4. seda taotletakse asjas, milles taotlejal on ilmne ühine huvi isikuga, keda ei ole õigust notari tasu maksmisest vabastada;
5. seda taotletakse taotlejale üleantud õiguse kaitsmiseks ja on alust arvata, et õigus on taotlejale üleantud notari tasu maksmisest vabastamise saavutamiseks;
6. notari tasu maksmine on taotlejale tagatud õigusabikulude kindlustuslepingu või sundkindlustuse alusel;
7. taotlejale notaritoimingust tulenev võimalik kasu on ebamõistlikult väike, võrreldes notari poolt toiminguks tehtavate kulutustega.


• KUIDAS TEHAKSE OTSUS NOTARI TASUST VABASTAMISE KOHTA?

Maakohus otsustab notari tasust vabastamise hagita menetluse korras. Notari tasust vabastamise küsimusi võib otsustada ka kohtunikuabi.

Notari tasu maksmisest vabastatakse ühel järgneval viisil:
1. Notari tasust vabastamine kohustuseta hüvitada notari tasu maksumus ja notariaaltoimingutega seotud kulud;
2. Notari tasust vabastamine kohustuseta osaliselt hüvitada notari tasu maksumus ja notariaaltoimingutega seotud kulud.

Notari tasu maksmisest vabastamise taotluse kohta tehtud menetlust lõpetava kohtulahendi ärakiri saadetakse Notarite Kojale. Notari tasu maksmisest vabastamise korral tasutakse notari ametitoimingu eest ettenähtud notari tasu mitte Eesti Vabariigi eelarvest, vaid Notarite Koja vahenditest.

NB! Notarite Kojal on õigus nõuda isikult, kes on notari tasu maksmisest vabastamise taotlemisel esitanud teadvalt valeandmeid ning keda ei oleks õigete andmete esitamise korral täielikult või osaliselt vabastatud notari tasu maksmisest, notari tasust vabastamisega seotud kulutuste hüvitamist ning intressi kuus protsenti aastas notari tasu ja notariaaltoimingutega seotud kulude tasumata osa pealt arvutatuna alates notarile notari tasu väljamaksmisest ja kulude hüvitamisest.

• NOTARI TASU SISSENÕUDE AEGUMISEST

Notari tasu ja tehtud kulutuste nõude aegumistähtaeg on üks aasta, arvates notariaaltoimingu lõpuleviimise päevast, tehnilise teenuse osutamisest, muu kulu tekkimisest või notari tasu maksmisest vabastamise taotluse kohta tehtud kohtulahendi jõustumisest (NotTS § 42).

• DOKUMENTIDE KINNIPIDAMISE ÕIGUS
Kui notari tasu maksmiseks kohustatud isik ei ole esitanud kohtule notari tasu maksmisest vabastamise taotlust, on notaril õigus kuni notari tasu ja toimingu käigus tekkinud kulude tasumiseni, kuid mitte kauem kui üks aasta, notari tasu maksmise tagamiseks kinni pidada notariaaltoimingu tegemiseks esitatud tagastamisele kuuluvaid dokumente ning notariaaltoimingu raames koostatud notariaalakti algärakirju ja ärakirju (NotTS § 45).

faili ikoon Lisa A. Notari tasu maksmisest vabastamise taotlus.doc

faili ikoon Lisa B. Majandusliku seisundi teatise vorm.docNotarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee