Selgusid kinnisvaratehingute kulude rahvusvahelise võrdleva uuringu tulemused Printvaate genereeritud: 21.10.19 / 01:38

Käesoleval aastal viis Harvardi Ülikooli professor Peter L. Murray läbi kinnisvaratehingute turvalisuse ja kulude võrdleva uuringu. Kinnisvara võõrandamise süsteeme võrreldi Prantsusmaal, Saksamaal, Rootsis, Suurbritannias, Ameerika Ühendriikides ja Eestis.

Oktoobris Brüsselis toimunud pressikonverentsil tõdes uuringu koostaja professor Murray, et tugeva kinnistusraamatusüsteemiga riikides, nagu näiteks Saksamaa ja Eesti, on kinnisvara võõrandamise keskmised kulud madalad, registrite süsteem toimib efektiivselt ja kliendirahulolu on kõrge. Samuti rõhutati, et inimese jaoks, kes ostab endale kodu, on tema poolt allkirjastatav ostudokument mitte ainult tema elu tähtsaim finantsinvesteering ning pikim võlakohustus, vaid ka tegu, mille kaudu loodab ta elada rahulikku pereelu. Ainuüksi seetõttu on selliste tehingute tegemiseks vajalikud tugevaimad garantiid.

Uuringus toodi välja tõestamisprotsessi ning kinnisvararegistrite kvaliteedi olulisus, kuna see annab ostjale lepingu sõlmimisel kindlustunde, et vara ei ole koormatud hüpoteekide ja muude koormatistega ning tal on võimalik seda omandada ilma riskideta.

Uuritud riikidest kuuluvad Saksamaa, Prantsusmaa ja Eesti Mandri-Euroopa õigussüsteemi, mis on erinev Ameerika Ühendriikides, Ühendkuningriigis ja Rootsis toimivatest õigussüsteemidest. Enamikus Mandri-Euroopa õigussüsteemiga riikides vormistatakse kinnisvaratehingud notari juures. Notarite peamisteks ülesanneteks nendes riikides on klientide tahtele vastavate lepingute koostamine, lepingutesse puutuvaid andmete kontrollimine, erapooletu nõustamine ning registreerimiseks vajalike andmete edastamine registritele. Teistes õigussüsteemides enamasti sellisel kujul lepingute koostamise, kontrolli- ja nõustamisfunktsiooniga ametnikku pole, millega kaasnevad suuremad kulud nõustajate palkamisel ning vaidluste lahendamisel.

Notarite Koja esimees Tiit Sepp märkis, et oli väga positiivne, et väikeriikidest tehti just Eestile ettepanek uuringus osalemiseks. „Professor Murray poolt tehtud uuringu tulemused näitavad, et kinnisvaratehingute notariaalse tõestamise ja kinnistusregistri teenuste kvaliteet ja selleks tehtavad kulutused on tasakaalus. Võtmeroll kinnisvaratehingute õiguskindluse tagajana on siinkohal notarite tegevusel.”

Uuring viidi läbi koostöös Euroopa Liidu Notariaatide Ühinguga (CNUE). Uuringu kohaselt moodustavad kõigis uuritud Mandri-Euroopa õigussüsteemiga riikides võõrandamise alaste professionaalide tasud ja vahendustasud vaid väga väikese osa enamiku kinnisvaratehingute väärtustest, jäädes umbes 1 % juurde. Uuringu tulemused näitavad selgelt, et kinnisvaratehingutega seonduvad notarite tasud on madalad, võrreldes ostjale ja müüjale toodud tuluga ning üheski uuritud riigis ei ole võõrandamise kulud elavale kinnisvaraturule oluliseks koormaks. Eestis moodustavad notari tasud kinnisvaratehingute tõestamisel keskmiselt 0, 4 % tehinguväärtusest, mis jääb tugevasti alla nii rahvusvahelisele tasemele kui ka muudele kinnisvara omandamisega seotud kuludele Eestis.

Professor Murray uuringu täiemahuline aruanne on saadaval CNUE koduleheküljel veebiaadressil: www.cnue.eu.Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee