Mis on notari ametiteenused? Printvaate genereeritud: 22.01.20 / 04:59

Notari ametitegevus jaguneb kohustuslikeks ametitoiminguteks ja vabatahtlikeks ametiteenusteks.

Ametitoiminguid, nagu näiteks kinnisvaratehingute tõestamine, on notar kohustatud kliendi soovil tegema ning keelduda saab ta sellest vaid seaduses ettenähtud juhtudel.

Ametiteenuste pakkumine on vabatahtlik, kuid juba teenuse pakkumisega on nõustunud, ei saa notar ilma seaduses toodud aluseta sellest keelduda. Info selle kohta, millised ametiteenuseid üks või teine notar pakub, on kättesaadav Notarite Koja kodulehelt.

Ametiteenuste puhul ei ole notari tasu ettenähtud seadusega, vaid selles lepivad notar ja klient kokku enne teenuse osutamist kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

Notar võib ostutada järgmisi ametiteenuseid:
1) õigusnõustamine väljaspool tõestamistoimingut;
2) maksundus- ning välismaa õiguse alane nõustamine väljaspool tõestamistoimingut või selle raames;
3) lepitamine vastavalt lepitusseadusele;
4) tegutsemine vahekohtunikuna tsiviilkohtumenetluse seadustiku alusel;
5) enampakkumise, hääletamise, loosimise ja liisuheitmise läbiviimine ning tulemuste tõestamine tõestamisseaduse alusel;
6) vannutamine ja vande all antava tunnistuse tõestamine tõestamisseaduse alusel;
7) väljaspool ametitoimingut avalduse ja teate edastamine ning tõendi väljaandmine sellise edastamise toimumise või võimatuse kohta tõestamisseaduse alusel;
8) raha, välja arvatud sularaha, väärtpaberite, dokumentide ja muude esemete hoiule võtmine, kui see ei ole ametitoiming ega sellega kaasnev ametikohustus;
9) dokumendi tõlke õigsuse kinnitamine võõrkeelest eesti keelde.

Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee