Tallinna notar Anneli Alekand kaitses doktoritöö Printvaate genereeritud: 19.11.19 / 19:58

Tallinna notar Anneli Alekand kaitses 25. septembril 2009 doktoritöö teemal „Proportsionaalsuse printsiip põhiõiguste riive mõõdupuuna täitemenetluses“.

Töö eesmärk oli seada täitemenetlusega riivatavad põhiõigused süsteemi ja näidata, et kuigi on tegemist sissenõudja huvides läbiviidava menetlusega, ei riivata menetluse käigus mitte ainult võlgniku, vaid ka sissenõudja õigusi. Uurimuses tuuakse välja, kui oluline on tuvastada, kas riived on omavahel tasakaalus ja põhjendatud.

Samuti tuuakse töös välja seadusandja tehtud valikud – millist põhiõigust ja millal eelistatakse ning milline on kohtule ja kohtutäiturile jäetav kaalutlusruum.

„Töö ühe järeldusena võib välja tuua, et täitemenetlusega seonduvate õigusaktide regulatsioon ei sisalda ebamõistlikke lahendusi,“ leidis autor. „Samas ei tohiks praktikas unustada, et sundtäitmist viiakse läbi sissenõudja huvides ja menetluse eesmärk ei ole võlgniku õiguste maksimaalne kaitse.“

Nii kohtutäiturid kui notarid on vabakutselised ja sõltumatud ametnikud, kellele riik on delegeerinud seadusega nende ülesanded ning kes peavad ametit oma nimel ja vastutusel.

Anneli Alekand on peale vabakutselise notariaadi teket 1993. aastal esimene doktorikraadi omandanud notar Eestis.

Doktoritöö juhendajaks oli Tartu Ülikooli professor Raul Narits, oponentideks kaitsmisel EV presidendi õigusnõunik PhD Ülle Madise ja Konstanzi Ülikooli professor A. Stadler.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee