Tallinna notar Priidu Pärna sai õigusteaduste doktoriks Printvaate genereeritud: 20.11.19 / 08:58

Tallinna notar Priidu Pärna kaitses Tartu Ülikoolis 27. jaanuaril 2011 doktoritöö teemal „Korteriomanike ühisus: piiritlemine, õigusvõime, vastutus”.

Töö eesmärk oli analüüsida kortermajades eksisteeriva korteriomanike kogumi, korteriomanike ühisuse, olemust ning piiritleda seda teistest ühise tegutsemise vormidest nagu seltsing, täisühing ja korteriühistu, pakkuda välja lahendus korteriomanike ühisuse puuduva õigusvõime tunnustamiseks ja leida ühisusele sobiv vastutuskontseptsioon.

”Jõudsin järeldusele, et korteriomanike ühisusele tuleb omistada õigusvõime, kuid ei ole õigustatud jätkata kortermajade dubleerivat ja erinevalt reguleeritud valitsemist korteriomanike ühisuse ja korteriühistu kaudu,“ leidis autor. „Seetõttu tuleks üle minna kõigis kortermajades juriidilise isiku (korteriühistu) moodustamisele. Kuna sellisel korteriühistul ei ole piisavat vastutusvara, siis täisühingu eeskujul tuleb sätestada korteriomanike täiendav osavastutus ühistu kohustuste eest pluss endise omaniku järelvastutus tema omanikuks
olemise ajal võetud kohustuste suhtes.”

Doktoritöö juhendajaks oli Tartu Ülikooli professor Paul Varul, oponendiks kaitsmisel professor Christian Armbrüster (Berlini Freie Universität).

Priidu Pärna on peale vabakutselise notariaadi teket 1993. aastal teine doktorikraadi omandanud notar Eestis. Esimesena kaitses doktoritöö Tallinna notar Anneli Alekand 25. septembril 2009 teemal „Proportsionaalsuse printsiip põhiõiguste riive mõõdupuuna täitemenetluses“.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee