MILLISEID DOKUMENTE EI APOSTILLITA? Printvaate genereeritud: 21.07.19 / 12:15

APOSTILLIMISELE EI KUULU AVALIK DOKUMENT,

1) mida soovitakse kasutada riigis, kellega Eesti on sõlminud õigusabilepingu

Õigusabilepingud leiate järgmiste linkide kaudu:
Leedu, Läti - https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13099214&replstring=3
Venemaa - https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13141764&replstring=33
Ukraina - https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13119066&replstring=33
Poola - https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=79090&replstring=33

Võõrkeeltes õigusabilepingud saate avada siit:
faili ikoon Õigusabileping Läti ja Leeduga (läti ja leedu keeltes).pdf
faili ikoon Õigusabileping Venemaaga (vene keeles).pdf
faili ikoon Õigusabileping Ukrainaga (ukraina keeles).pdf
faili ikoon Õigusabileping Poolaga (poola keeles).pdf

2) mis on väljastatud riigis, mis kohaldab Euroopa Ühenduse liikmesriikide dokumentide legaliseerimisest loobumise konventsiooni. Hetkel kohaldavad konventsiooni peale Eesti veel Prantsusmaa, Belgia, Taani, Iirimaa, Itaalia ja Läti. Seega nendesse riikidesse esitatavaid ja sealt saabuvaid avalikke dokumente ei apostillita.
Link konventsioonile: https://www.riigiteataja.ee/akt/206082013002

3) mida soovitakse kasutada riigis, kes ei ole ühinenud Haagi konventsiooniga. Sellisel juhul tuleb dokument legaliseerida, vaata lähemalt Välisministeeriumi veebilehelt http://www.vm.ee/?q=et/node/4810 .

4) perekonnaseisuandmete väljavõtet. Juulis 2012 jõustus Eesti ja Soome rahvastikuregistri dokumentide legaliseerimisnõude tühistamise kokkulepe, millest tulenevalt ei nõuta enam perekonnaseisuandmete väljavõtete apostillimist. Sellisteks inglise keeles väljastatavateks väljavõteteks on sünni-, surma-, abielu-, abielulahutuse tõendi, abieluvõime-, nimemuutuse tõendi ja rahvastikuregistri väljavõtted. Väljavõtteid väljastavad Eestis kõik maavalitsused. Alates 1. jaanuarist 2018 väljastavad nimetatud väljavõtteid kõik maakonnakeskuste kohaliku omavalitsuse üksused.


EI APOSTILLITA AVALIKKU DOKUMENTI:

1) mis on väljastatud perekonnaseisuaktide mitmekeelsete väljavõtete väljastamise Viini konventsiooni alusel, mille järgi aktsepteeritakse perekonnaseisuaktide mitmekeelseid väljavõtteid ilma apostillita. Konventsiooniga on peale Eesti ühinenud veel Austria, Belgia, Bosnia, Horvaatia, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Leedu, Luxembourg, Makedoonia, Moldova, Montenegro, Holland (Euroopa territoorium), Poola, Portugal, Serbia, Sloveenia, Hispaania, ©veits ja Türgi.
Link konventsioonile:
https://www.riigiteataja.ee/akt/202052012001

2) mille on väljastanud diplomaatiline või konsulaaresindaja;

3) mis on väljastatud Euroopa Liidu Nõukogu määruste alusel, sh
* EL Nõukogu määruse (EÜ) nr 2201/2003 (mis käsitleb kohtualluvust ning kohtuotsuste tunnustamist ja täitmist kohtuasjades, mis on seotud abieluasjade ja vanemliku vastutusega) alusel;
EL Nõukogu määrus nr 2201/2003

* Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr 1215/2012 (kohtualluvuse ning kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades) alusel;
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus nr 1215/2012

* Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EL) nr 650/2012 (nn Euroopa pärimismäärus; käsitleb kohtualluvust, kohaldatavat õigust ning otsuste tunnustamist ja täitmist, ametlike dokumentide vastuvõtmist ja täitmist pärimisasjades ning Euroopa pärimistunnistuse loomist) alusel;
Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu määrus nr 650/2012

* Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 4/2009 (kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta ülalpidamiskohustuste küsimustes) alusel;
Euroopa Liidu Nõukogu määrus nr 4/2009

* Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1191 alusel, millega edendatakse kodanike vaba liikumist, lihtsustades teatavate avalike dokumentide Euroopa Liidus esitamise nõudeid. Määrus kohaldub alates 16.02.2019 ja selle alusel ei pea apostillima teise EL-i liikmesriiki esitatavad dokumente, mille eesmärk on tõendada määruse artikli 2 punktis 1 nimetatud asjaolusid (sünd, elusolek, surm, nimi, abielu, sealhulgas abieluvõime ja perekonnaseis, abielulahutus, abielu kehtetuks tunnistamine, registreeritud kooselu, vanemlus, lapsendamine, alaline asukoht ja/või elukoht, kodakondsus, karistusregistrikande puudumine). Kui kodanik sellele vaatamata soovib ülalnimetatud dokumendi apostilliga kinnitamist, on tal õigus seda taotleda.
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus nr 2016/1191

Samuti ei kuulu apostillimisele
1) kaubandus- või tollimenetlusega vahetult seotud haldusdokument;
2) rikutud dokument (kulunud, kortsunud, parandatud, veega rikutud dokument, dokument, millel on kaaned liimist lahti vms);
3) originaaldokument, millel puudub allkirjastaja ees- ja perekonnanimi ning ametinimetus (nt Eestis 1941–1992 välja antud perekonnaseisu tunnistused); dokumendi omanikul on võimalik taotleda dokumendi välja andnud asutusest uus dokument või tõendada asjaolu rahvastikuregistri kinnitatud väljatrükiga.

NB! Notar ei või apostillida enda tõestatud või kinnitatud dokumenti, kuid seda saab teha teine notar (sh teine samas büroos töötav notar).Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee