Mitmed dokumendid ei vaja Euroopa Liidu piires enam apostilli Printvaate genereeritud: 21.07.19 / 12:18

Seoses uue Euroopa määruse jõustumisega ei vaja alates 16. veebruarist enam mitmed avalikud dokumendid teistesse Euroopa Liidu riikidesse esitamisel apostilli. Muuhulgas pole tarvis apostilliga enam kinnitada sündi, abielu, elusolekut ja surma tõendavaid dokumente.

Apostill on tunnistus, millega kinnitatakse avalikule dokumendile alla kirjutanud isiku pädevust. Eestis välja antud dokumente kinnitavad apostilliga kõik Eesti notarid.

Tänu uue Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1191 jõustumisele ei ole enam teise Euroopa Liidu riiki esitamisel tarvis apostilliga kinnitada dokumente, mis tõendavad järgnevaid asjaolusid:
1) sünd;
2) elusolek;
3) surm;
4) nimi;
5) abielu, sealhulgas abieluvõime ja perekonnaseis;
6) abielulahutus, lahuselu või abielu kehtetuks tunnistamine;
7) vanemlus;
8) lapsendamine;
9) alaline asukoht ja/või elukoht;
10) kodakondsus;
11) karistusregistrikande puudumine.

Eestis väljastavad määruses toodud dokumente maakonnakeskuse kohaliku omavalitsuse perekonnaseisuametnikud. Erandiks on karistusregistrikande puudumise tõend, mida väljastab Registrite ja Infosüsteemide Keskuse karistusregistri talitus. Samuti on dokumendi väljastajal võimalik lisada määrusekohane mitmekeelne standardvorm, mille eesmärk on anda edasi dokumendi sisu ja mille olemasolu korral ei tohi nõuda dokumendi tõlkimist.

Eesti ametiasutused võtavad määruses nimetatud dokumente vastu eesti, vene ja inglise keeles, seega nendes keeltes koostatud dokumentide puhul ei tohi nõuda nende tõlkimist. Kui dokument on koostatud mõnes muus keeles, võib endiselt nõuda selle tõlkimist, kui sellele ei ole lisatud mitmekeelset standardvormi.

Määruse kohaldumine ei välista siiski ka Euroopa Liidu piires määruses nimetatud asjaolusid tõendavate dokumentide apostillimist, sest kui inimene siiski soovib dokumendi apostillimist, on tal õigus selleks notari poole pöörduda.

Lisaks kõnealuses määruses nimetatud dokumentidele on apostillimisest igal juhul vabastatud ka erinevate õigusabilepingute ja konventsioonidega liitunud riikidesse suunatud avalikud dokumendid. Sellisteks riikideks on näiteks nn õigusabilepinguriigid (Läti, Leedu, Venemaa, Ukraina ja Poola) ja Euroopa Ühenduse liikmesriikide dokumentide legaliseerimisest loobumise konventsiooni kohaldavad riigid (Prantsusmaa, Belgia, Taani, Iirimaa ja Itaalia).

Apostillimisest on vabastatud ka perekonnaseisuaktide väljavõtted riikides, mis on liitunud perekonnaseisuaktide mitmekeelsete väljavõtete väljastamise konventsiooniga. Selle konventsiooniga on liitunud lisaks Euroopa Liidu liikmesriikidele veel Bosnia, Makedoonia, Moldova, Montenegro, Serbia, ©veits ja Türgi.

Lisainfot apostillimise ja apostillimisest vabastatud dokumentide kohta leiab Notarite Koja veebilehelt, link https://www.notar.ee/19886 .

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1191 saab avada veebilehelt Määrus 2016/1191 .Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee