Notarikandidaadiks taotlejate konkurss 2002 Printvaate genereeritud: 20.11.19 / 09:34

Notarite Koda kuulutab välja uue notarikandidaadiks taotlejate konkursi kuni 8-le kandidaadikohale. Konkurss viiakse läbi vastavalt justiitsministri 25.jaanuari 2002.a. määrusega nr 5 kinnitatud notariaadimäärustikule (RTL 2002,19,245) 28.-29.augustil.

Konkurss koosneb kahest osast – esseest etteantud teemal ja vestlusest. Vestlusel hinnatakse konkursil osaleja sobivust notariameti pidamiseks, isiku üldist silmaringi, suhtlemisoskust,oskust mõtteid loogiliselt, arusaadavalt ja argumenteeritult väljendada, keeleoskust, samuti senist haridusteed ja ametikäiku ning ettekujutust notari ametitegevusest.

Konkursil võib osaleda isik, kes on Eesti kodanik, omab akadeemilist juriidilist kõrgharidust ning valdab eesti keelt kõnes ja kirjas.

Koos avaldusega tuleb osavõtjal lisada:
isikut ja kodakondsust tõendada dokumendi ärakiri
juriidilist kõrgharidust tõendava dokumendi ärakiri
curriculum vitae
senist töö- ja teenistuskäiku tõendava dokumendi ärakiri

Avaldus koos lisatud dokumentidega saata aadressil 10140 Tallinn, Suur-Karja 2, Notarite Koda hiljemalt 12.augustiks 2002.a.

Infotunnid notarikandidaadiks taotlejatele toimuvad Notarite Kojas 5.juunil ja 8.augustil algusega kell 10.00. Info ja eelregistreerimine telefonil 6313 122 või e-maili teel notkoda@uninet.ee


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee