Kuidas määratakse notari tasu? Printvaate genereeritud: 21.10.19 / 00:10

ÜLDPÕHIMÕTTED

Notar on avalik-õigusliku ameti kandja ja sõltumatu ametiisik, kelle töö tasustatakse klientide poolt makstavate notari tasude kaudu.

Notari ametitegevus jaguneb kohustuslikeks ametitoiminguteks ja vabatahtlikeks ametiteenusteks. Ametitoiminguid, näiteks kinnisvaratehingute tõestamine, on notar kohustatud kliendi soovil tegema ning keelduda saab sellest vaid seaduses ettenähtud juhtudel. Ametiteenuste pakkumine, näiteks vahekohtunikuna tegutsemine, on notarile vabatahtlik.

Ametiteenuste puhul ei ole notari tasu seadusega ette nähtud ja selles lepivad notar ja klient kokku enne teenuse osutamist.

Tasu kohustuslike ametitoimingute eest on kehtestatud notari tasu seadusega (edaspidi NTS, kättesaadav veebilehelt https://www.riigiteataja.ee/akt/114032011047). Seega on notari tasud ametitoimingute eest kogu Eestis ühesugused ning notaril on keelatud sõlmida ükskõik milliseid tasumäära suurendamise või vähendamise kokkuleppeid.

Tehingu tõestamise eest ette nähtud notari tasu hõlmab tehinguga seotud konsultatsioone, tehingu projekti koostamist, tehingu tõestamist ja muid tehinguga seotud notari toiminguid. Notari tasule lisandub alati käibemaks. Mitmete tehingute korral kaasnevad notariaaltoimingutega ka teatud kaudsed kulutused, nt riigilõivud kannete tegemisel kinnistusraamatusse või äriregistrisse.

Notari tasu arvutatakse erinevate notariaaltoimingute puhul erinevate printsiipide alusel. Reeglina määratakse tasu tehinguväärtuse alusel. Erandina sätestab seadus kindla tasumääraga ametitoimingud (NTS § 31) ning mõningatel juhtudel rakendatakse ajatasu põhimõtet.


TEHINGUVÄÄRTUSEST SÕLTUV NOTARI TASU

Tehinguväärtuse printsiibi rakendamise korral tuleneb notari tasu lepingu objektiks oleva asja või õiguse väärtusest notariaaltoimingu tegemise ajal.

Tehinguväärtuse määramisel lähtutakse NTS §-st 3, mille kohaselt loetakse asja või õiguse väärtuseks tehingus osalejate poolt avaldatud hind. Juhul, kui avaldatud hind on väiksem asja või õiguse harilikust väärtusest (so keskmine turuhind tehingu ajal), määratakse tehinguväärtus maa maksustamishinna, kinnistusraamatusse kantud hüpoteegi suuruse, asja või õiguse kindlustussumma või muude usaldusväärsete andmete alusel. Lisaks sätestab seadus mõnedele tehinguobjektidele minimaalsed väärtused. Näiteks on kinnisasja või ehitise minimaalväärtuseks 6391 eurot, kinnisasja või ehitise mõttelise osa minimaalväärtuseks 1278 eurot ja korteriomandi minimaalväärtuseks 3800 eurot.

Notarile tuleks tehingu tegemisel kindlasti avaldada müüdava või ostetava asja või õiguse tegelik hind. Lepingus fikseeritud hind kehtib pooltele siduvana ning välistab hilisemad vaidlused.

Notari tasu arvutatakse NTS §-s 22 toodud tabeli alusel, kus konkreetsele tehinguväärtusele vastab kindel täistasu. Silmas tuleb aga pidada, et kahe- ja mitmepoolsete tehingute (kõik lepingud) tõestamise eest arvestatakse reeglina kahekordne täistasu. Erandid on sätestatud seaduses (näiteks on eellepingu tõestamise eest ette nähtud ühekordne täistasu).

Kui pooled soovivad näiteks sõlmida korteriomandi müügilepingu ja hinnaks on 60 000 eurot, arvutatakse notari tasu alljärgnevalt: tehinguväärtus on 60 000 eurot, täistasu on 98,10 eurot ja kuna tegemist on kahepoolse lepinguga on notari tasu 196,20 eurot, millele lisandub käibemaks.

Seaduses sätestatud täistasude tabelis ei ole notari tasu määratud kindla protsendina tehinguväärtusest. Notari tasu väheneb proportsionaalselt: mida kõrgem on tehinguväärtus, seda väiksema protsendi tehinguväärtusest moodustab notari tasu.


FIKSEERITUD TASUMÄÄRAGA AMETITOIMINGUD

Kindla tasumääraga notari tasud on sätestatud NTS §-s 31. Sellisel juhul ei sõltu notari tasu tehingu objekti väärtusest. Kindla tasumääraga on näiteks testamendi tõestamine (32,55 eurot), füüsilise isiku volituse tõestamine (25,50 eurot), juriidilise isiku volituse tõestamine (49,20 eurot) ja allkirja kinnitamine (12,75 eurot).


MUUDE KULUTUSTE HÜVITAMINE JA AJATASU

Notari tasu maksmiseks kohustatud isik peab hüvitama notarile telefonikaugekõnede, telefaksi-, posti- ning muud notariaaltoimingu tegemisega seotud põhjendatud kulud. Väljaspool notaribürood või väljaspool notari tööaega tehtud notariaaltoimingu eest tasutakse notarile täiendavalt toimingu tegemiseks kulutatud aja eest 3,80 eurot tunnis. Kui toiming tehakse väljaspool notaribürood, tagab notariaaltoimingu taotleja vajaliku transpordi või hüvitab transpordi kulud.


ÄRAKIRJADE TASU

Lisaks ülaltoodud notari tasule tuleb tehingu tegemisel arvestada ka osapoolele ja registrile (nt omanikukande muutmiseks) väljastatava ärakirja tasuga. Lepingust osalejale väljastatava esmakordse ärakirja tasu on reeglina 0,19 eurot iga lehekülje eest. Kohtu kinnistus- või registriosakonnale esitatava avalduse projekti koostamine, avalduse esitaja allkirja kinnitamine ja avaldusest digitaalse ärakirja väljastamine maksab 35,75 eurot.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee