Mida järgida volikirja koostamisel? Printvaate genereeritud: 22.01.20 / 03:47

Tänapäeval on saanud üpris tavapäraseks, et üks isik annab teisele isikule õiguse tegutseda iseenda nimel ning annab talle vajaliku volikirja. Esindaja poolt esindatava nimel volituse piires tehtud tehing tekitab, muudab või lõpetab tsiviilõigusi- ja kohustusi vahetult esindatavale. Volitus on õiguste kogum, mille piires esindaja võib tegutseda esindatava nimel. Volikiri on esindatava poolt esindajale antud kirjalik dokument, mis väljendab esindaja volitust.

Vältimaks hilisemaid kurbi tagajärgi, peaks volikirja vormistamisel notari juures järgima alljärgnevat:

- ärge volitage teile tundmatuid inimesi;

- andke volitatavale üksnes need õigused, mida te anda tahate;

- selgitage notarile oma eesmärke.

Notari kohustus on fikseerida volikirjas teie tegelik tahe, kuid seda saab ta teha üksnes teie kaasabil;

- vältige nn. igaks juhuks tehtavaid üldvolikirju;

- ärge uskuge volituse saaja suusõnalisi kinnitusi selle kohta, et ta teeb üksnes seda, mida teie soovite ja milles olete kokku leppinud suuliselt;

- suuremate asjade müümiseks või koormamiseks (näit. pantimiseks) antavates volikirjades fikseerige nii täpsed tingimused kui võimalik (kellele müüa, mis hinna eest, kuhu kanda rahasummad, kellel on rahade vastuvõtu õigus, kas esindaja võib teha tehinguid iseendaga, kas esindajal on edasivolitamise õigus). Hinna äranäitamine volituses suurendab küll notari tasu, kuid on teile garantiiks, et volitaja ei müü teie korterit suvalise hinnaga ning ei lase sedagi tasu oma pangaarvele kanda;

- määrake volituse tähtaeg võimalikult objektiivselt st. ärge andke tähtajatuid volitusi juhul, kui teie poolt esindajale antavat ülesannet on võimalik teostada suhteliselt lühikese aja jooksul;

- ärge andke volitusi teiste tehingute varjamiseks.

Näiteks oli veel mõni aeg tagasi suhteliselt levinud autode müügil, et ostja ei registreerinud autot oma nimele, vaid asus seda kasutama ja käsutama volituse alusel.

Notarite Koja poole pöördunud isegi isikuid, kes on maja või korteri müügilepingu vormistamise asemel tasunud peale selle omanikult müügivolituse saamist kogu müügihinna ning pidanud end mingi perioodi jooksul täieõiguslikuks omanikuks arvates, et selliselt toimida ja omandiõiguse ülemineku vormistamise pealt kokku hoida on arukas. Volitajad on aga mõne aja möödudes kas surnud või otsustanud majad /korterid müüa hoopis teistele isikutele. Sellistel juhtudel võib tasutud müügihinna tagasisaamine väga keeruliseks osutuda.

Kahju võib aga tekkida ka omanikule, kuna kõigi omandiga seotud kohustuste mittetäitmise eest vastutab eelkõige omanik.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee