Kuidas lõpetada volitust? Printvaate genereeritud: 22.01.20 / 04:10

1. juulil 2002 jõustunud uus tsiviilseadustiku üldosa seadus sätestab, et kui volitus on antud volikirjas kehtib see seni, kuni volikirja ei ole esindatavale tagasi antud või kehtetuks kuulutatud.

Kui volitaja soovib volitust lõpetada, siis peaks ta koheselt sellest volitatavat teavitama ja taotlema volikirja tagastamist, et sellega ei tehtaks edasisi toiminguid. Kuigi volikirja tagasisaamine oleks volituse lõppemise kindlaim viis, ei ole see sageli aga võimalik, kuna näiteks ei ole teada volitatava asukoht.

Vastavalt muudetud tõestamisseadusele tuleb esindataval enda poolt välja antud volikirja kehtetuks kuulutamiseks esitada avalduse notarile. Seda võimalust kasutati ka varem üsna tihti, sest nii oli kindel, et volituse tühistas ikka selle andnud isik, samuti tagati kõigi vajalike andmete täpsus.

Notar tõestab volikirja kehtetuks kuulutamise avalduse ja avaldab vastava teate väljaandes Ametlikud Teadaanded. Volikiri muutub kehtetuks kümne päeva möödumisel teate avaldamisest.

Varem kehtinud seaduse kohaselt juhul kui esindatav soovis volitust tühistada, teatas ta sellest võimaluse korral esindajale, nõudis volikirja tagasi või avaldas volituse tühistamise teate üleriigilises ajalehes. Volitus loeti lõppenuks ajast, mil esindaja sai või pidi teada saama selle tühistamisest või teate ilmumisest ajalehes. Seega muutus volikirja tagasinõudmise võimatuse korral volitus tühiseks alates teate üleriigilises lehes avaldamise päevast. Nendel isikutel, kes soovivad volikirjas antud volitust lõpetada, ei soovita enam avaldada ajalehes volikirja tühistamise teadet, kuna see ei pruugi kaasa tuua oodatud tagajärge. Volikirja kehtetuks kuulutamiseks tuleb kindlasti pöörduda notari poole ning seadusest tulenevalt arvestada teadete avaldamiseks kuluva ajaga ja sellele lisanduva kolme päevaga.

Seoses sagedaste volikirja tühistamise taotlustega soovitame volituse andmisel tõsiselt kaaluda kõiki võimalikke asjaolusid, sealhulgas eriti pöörata tähelepanu volitatava usaldusväärsusele. Täiesti ebasoovitav on volituse andmine inimesele, keda ei tunta või kellega ei ole võimalik soovi korral ühendust saada. Arvestama peaks ka sellega, et volituse tagasivõtmine või selle lõppemisest teatamine ei pruugi kulgeda oodatult kiirelt ja ladusalt.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee