Majandusaasta aruannete esitamine Printvaate genereeritud: 19.11.19 / 19:28

Majandusaasta aruanne on võimalik esitada ettevõtjaportaali (link http://www.rik.ee/et/ettevotjaportaal) kaudu või notari vahendusel.

MAJANDUSAASTA ARUANDE ESITAMINE NOTARI KAUDU

Kui majandusaasta aruanne soovitakse esitada notari kaudu, siis tuleb aruanne ja kõik selle lisad (sh audiitori järeldusotsus) esitada notarile kas elektroonilisel kujul digiallkirjastatuna või paberkandjal. Paberkandjal esitatud aruande ja selle lisad viib notar enne aruandluskeskkonnas esitamist elektroonilisele kujule (.PDF formaati).
Aruande võib notarile tuua iga isik, kellele ühing on andnud vastava õiguse. Notar isiku esindusõigust ei kontrolli.

Notar esitab aruande koos lisadega kohtule aruandluskeskkonna kaudu viie tööpäeva jooksul arvates nende esitamisest notarile.

Notari tasu majandusaasta aruande esitamise eest on tulenevalt notari tasu seadusest 25,55 eurot. Seaduses toodud tasule summale lisandub käibemaks.


MILLEST KOOSNEB MAJANDUSAASTA ARUANNE?

Tulenevalt raamatupidamise seaduse § 14 lõikest 2 hõlmab majandusaasta aruanne järgmisi osasid:
1) raamatupidamise aastaaruanne;
2) tegevusaruanne;
3) audiitori järeldusotsus;
4) äriühingute puhul majandusaasta kasumi jaotamise või kahjumi katmise ettepanek.

Samuti kuuluvad aruande juurde selle lisad (vt allpool toodud nimekirja).

Raamatupidamise aastaaruanne koosneb põhiaruannetest (bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne ja omakapitali muutuste aruanne) ja lisadest. Vastavad vormid on kehtestatud rahandusministri määrusega „Majandusaasta aruande taksonoomia alusel koostatavate raamatupidamise aastaaruande vormide kehtestamine“ ning leitavad selle lisades. Määruse ja selle lisad leiate Riigi Teataja veebilehelt https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=13278917&id=13261324.

Tegevusaruanne on ülevaade raamatupidamiskohustuslase tegevusest ja asjaoludest, millel on määrav tähtsus raamatupidamiskohustuslase finantsseisundi ja majandustegevuse hindamisel, olulistest sündmustest majandusaastal ning eeldatavatest arengusuundadest järgmisel majandusaastal. Tegevusaruandes kirjeldatakse muu hulgas raamatupidamisseaduse § 24 lõikes 2 sätestatut.

Juhul kui ühingu juhatuse liikmel puuduvad igasugused autentimise vahendid, millega on võimalik siseneda ettevõtjaportaali ja nad ei soovi ka volitada teist isikut notari kaudu, võimaldamaks sinna juurdepääsu, siis saavad nad oma aruanded koostada ka tavapärasel viisil, nagu seni on teinud.

Raamatupidamise aastaaruande vormide puhul (nii riigiteataja. ee kui ka Excel formaadis Raamatupidamise Toimkonna kodulehel) on kohustuslik täita 4 põhiaruannet (bilanss, kasumiaruanne, rahavoogude aruanne ning omakapitali aruanne) ning lisade täitmise puhul võib, aga ei pea, lähtuma koostatud vormidest, samal ajal arvesse võttes raamatupidamise seaduse Lisa 3, kus on välja toodud nõuded lisades avalikustatava informatsiooni kohta.

Ülevaatlikult koosneb äriühingute, mittetulundusühingute ja sihtasutuste puhul majandusaasta aruanne koos lisadega järgmistest osadest:

ÄRIÜHINGUD:
a. Majandusaasta aruanne – allkirjastatud juhatuse liikmete poolt - esitatakse registrile;
b. kasumi jaotamise või kahjumi katmise ettepanek (leitav Raamatupidamise Toimkonna kodulehelt http://www.easb.ee/?id=60248) ja müügitulu jaotus - esitatakse registrile;
c. audiitori järeldusotsus (kui audiitorkontroll on nõutav) - esitatakse registrile;
d. osanike nimekiri ÄS § 179 lõikes 4 nimetatud juhul (st kui võrreldes eelmise majandusaasta aruande kinnitamise ajaga on osanike andmed muutunud) - esitatakse registrile. Nimekirja ei pea esitama EVK-s registreeritud ühing;
e. aruande kinnitanud koosoleku otsus - registrile ei esitata;
f. nõukogu arvamus (kui äriühingul on nõukogu) - registrile ei esitata;
g. lõppenud aruandeaasta tegevusalad ja uude aruandeaastasse kavandatud tegevusalad (Äriseadustiku § 4 lõige 5) - registrile ei esitata;
h. sidevahendite andmed (Äriseadustiku § 63) - registrile ei esitata.

MITTETULUNDUSÜHINGUD:
a. Majandusaasta aruanne – allkirjastatud juhatuse liikmete poolt - esitatakse registrile;
b. Andmed aruandeaasta põhitegevusala kohta (Mittetulundusühingute seaduse § 36 lõige 5) - esitatakse registrile;
c. aruande kinnitanud koosoleku otsus - registrile ei esitata;
d. audiitori järeldusotsus või revisjonikomisjoni arvamus (kui audiitor või revisjonikomisjon MTÜ-l olemas on) - esitatakse registrile.

SIHTASUTUSED:
a. Majandusaasta aruanne – allkirjastatud juhatuse liikmete poolt - esitatakse registrile;
b. Aruande kinnitanud nõukogu otsus - registrile ei esitata;
c. Audiitori järeldusotsus - esitatakse registrile;
d. andmed aruandeaasta põhitegevusala kohta (Sihtasutuste seaduse § 34 lõige 4) - esitatakse registrile.

VOLITUSTE ANDMINE MAJANDUSAASTA ARUANDE ESITAMISEKS

Ühingu esindusõiguslikul isikul on võimalik volitada ka teist isikut aruandluskeskkonnas majandusaasta aruande ja selle lisade esitamiseks. Selleks tuleb volitatud isikule aruandluskeskkonnas anda vastavad õigused.

Juhul kui esindusõiguslik isik ise ei pääse aruandluskeskkonda või tal on mõnel muul põhjusel võimatu aruandluskeskkonnas anda vastavad õigused, on tal seda võimalik teha notari kaudu. Selleks tõestab notar raamatupidamiskohustuslase esindusõigusliku isiku poolt välja antava volituse ja sisestab volituse andmed aruandluskeskkonda.

Volikirja tõestamise tasu on tulenevalt notari tasu seadusest 49,20 eurot, millele lisandub käibemaks.
______________________________________________________

Aruandluskeskkond asub Registrite ja Infosüsteemide Keskuse veebilehel https://ettevotjaportaal.rik.ee/.

Põhjalik juhend majandusaasta aruannete esitamiseks aruandluskeskkonnas asub veebilehel https://ettevotjaportaal.rik.ee/Demod/maa_pdf/Majandusaasta_aruande_elektrooniline_esitamine_pohjalik_juhend.pdf.

Majandusaasta aruande taksonoomia kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega, määrates kindlaks taksonoomia standardi, elemendid ja taksonoomia haldaja. Taksonoomia elementide loend on toodud määruse lisas nr 1.
01.01.2012 jõustus uus Vabariigi Valitsuse määruse „Majandusaasta aruande taksonoomia“ redaktsioon, mis on kättesaadav Riigi Teataja veebilehelt https://www.riigiteataja.ee/akt/114122011007


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee