Notari asendajast ja tõlgete kinnitamisest Printvaate genereeritud: 21.07.19 / 11:30

NOTARI ASENDAJA

Kui notar oma ametikohustusi täita ei saa (näiteks on puhkusel või haige), siis määratakse talle asendaja. Notari asendajaks võib olla teine notar, piisava kogemusega notarikandidaat või notari asendaja eksami sooritanud isik (notaribüroos töötav jurist).

Asendamise ajal täidab notari asendaja notari ülesandeid ja tal on Eesti notariaadiseaduse § 21 lõike 5 kohaselt samad õigused ja kohustused, mis on notaril.

Ametisoleva notari asendamisel teeb notari asendaja toiminguid asendatava notari nimel ning kasutab kinnistusmärgete sõnastust, millest nähtub nii notari kui ka tema asendaja nimi ning märkus, et kinnitaja on notari asendaja.

Ametisoleval Eesti notaril on 35-millimeetrise läbimõõduga sõõrikujuline Eesti riigivapi kujutisega pitsat. Riigivapi kujutise ümber on notari (töökohaks oleva piirkonna järgi) ametinimetus ning ees- ja perekonnanimi. Notari asendamise ajal kasutab notari asendaja asendatava notari pitsatit. Selleks juhuks asendajal eraldi pitsatit ei ole.

Kõik notari ja tema asendaja poolt tehtud toimingud registreeritakse elektrooniliselt notari ametitoimingute raamatus, mida iga notar peab iseseisvalt.

Erandiks võib olla olukord, kui asendaja on määratud ajutiselt täitmata notari ametikohale. Sellisel juhul on notari asendajal notari asendaja pitsat, millel on Eesti riigivapi kujutis ja selle ümber tekst «Notari asendaja» ning ametitoiminguid tehakse selleks eraldi loodud notari asendaja büroos.

Asendaja määramine toimub sõltuvalt asenduse liigist kas justiitsministri või Notarite Koja aktiga.

Notari asendaja poolt kinnitatud dokumentidel võib olla:
1. Notari ja notari asendaja nimi. Dokumendi allkirjastab notari asendaja ja kasutab allkirja juures asendatava notari pitsatit, millel on asendatava notari nimi.
2. Notari asendaja nimi. Dokumendi allkirjastab notari asendaja ja kasutab allkirja juures notari asendaja pitsatit, millel notari nime ei ole. See olukord esineb juhul kui notari asendaja on määratud ajutiselt täitmata notari ametikohale.

Notari asendaja tegevuse kohta inglise ja soome keelsed ülevaated leiate siit:
faili ikoon Rights of Substitute Notaries .docx
faili ikoon Notaarin sijaisen oikeuksista .docx


KINNITATUD JA AMETLIKUD TÕLKED

Seoses 1. jaanuaril 2015 jõustuvate vandetõlgi seaduse muudatustega saab edaspidi tõlkesuunal eesti keel–võõrkeel kinnitatud või ametliku tõlke üksnes vandetõlgilt.

Juhul kui eestikeelne dokument vajab ametlikku tõlget sellisesse võõrkeelde, milles Eestis vandetõlki ei ole, on võimalik dokument tõlkida Eestis mõnda enamkasutatavasse keelde (nt inglise, vene või saksa keel).

Keelesuunal võõrkeel–eesti keel on kuni 2020. aastani notari juures võimalik ametlikke tõlkeid vormistada senisel viisil, kus notar kinnitab talle tuntud tõlkija allkirja õigsust.

Samuti on keelesuunal võõrkeel-eesti keel võimalik ametiteenusena tõlke õigsust kinnitada notaril. Tõlke õigsuse kinnitamise teenust osutavate notarite andmed leiate veebilehelt https://www.notar.ee/19653

Vandetõlkide ja nende kontaktandmete kohta leiate infot:
• Justiitsministeeriumi kodulehelt
https://www.just.ee/et/eesmargid-tegevused/notarid-ja-vandetolgid
• Vandetõlkide Koja kodulehelt
http://www.vandetolgid.ee/


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee