Kommertspandist Printvaate genereeritud: 15.10.19 / 13:52

Kommertspandiga saab koormata ettevõtjale kuuluvad vallasasjad selliselt, et panditud asjad jäävad pantija valdusse ning nimetatud pant registreeritakse kommertspandiregistris.

KES VÕIB SEADA KOMMERTSPANTI?

Kommertspandiseadus sätestab, et kommertspandi võib nõude tagatisena seada oma vallasvarale äriregistrisse kantud ettevõtja (ka füüsilisest isikust ettevõtja). Seaduse kohaselt kommertspant ei eelda tagatava nõude olemasolu ega lõpe nõude lõppemisega. See võimaldab kommertspandiregistrisse kantud kommertspandi tagatisel võtta sama pandipidaja käest täiendavat laenu või muuta laenu tingimusi, ilma et oleks vaja sõlmida uut kommertspandilepingut.


KOMMERTSPANDI ULATUS

Kommertspant ulatub kogu koormatavale varale, mis kuulub ettevõtjale pandikande tegemise ajal, samuti varale, mille ettevõtja omandab pärast seda. Samas on seaduses täpselt kirjas, millisele varale kommertspant ei ulatu. Need on näiteks kassas või pangas olev raha, aktsiad, osakud, väärtpaberid, samuti vara, millele saab seada teist liiki pante (näiteks hüpoteek). Kommertspandiga on tagatud nõue ja muud sellega seotud nõuded pandisumma (kommertspandiregistrisse kantud summa) ulatuses.


KOMMERTSPANDI SEADMINE

Kommertspandi seadmiseks sõlmib ettevõtja pandipidajaga kommertspandilepingu, mis peab olema notariaalselt tõestatud. Kommertspant tekib vastava avalduse alusel kande tegemisel kommertspandiregistrisse.

Kommertspandiga koormatud vara hulka kuuluvat asja võib ettevõtja võõrandada tavapärase majandustegevuse raames. Mida lugeda tavapäraseks majandustegevuseks tuleb otsustada poolte kokkuleppel või eriarvamuste korral teeb seda kohus. Muidu jääb kommertspant võõrandatud varale kehtima ja selle kehtivus on seaduses piisavalt täpselt reguleeritud.

Milliseid andmeid on vaja notarile esitada enne lepingu sõlmimist, selle kohta saab infot lepingu tõestava notari büroost.


KOMMERTSPANDI SEADMISEGA SEOTUD KULUD

Kommertspandilepingu tõestamisel tuleb tasuda notari tasu vastavalt notari tasu seadusele ja riigilõivu vastavalt riigilõivuseadusele.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee