Täname Teid notari teenuse kasutamise eest!

Tagasiside saamiseks palume Teil täita alltoodud küsimustiku, hinnates notari teenust puudutavaid küsimusi 5-pallisel skaalal (1 – kõige kesisem tulemus; 5 – parim tulemus).
Soovi korral põhjenda oma valikut

Soovi korral põhjenda oma valikut

Soovi korral põhjenda oma valikut

Soovi korral põhjenda oma valikut

Soovi korral põhjenda oma valikut