Language Switcher Fallback

Главная » Teabekeskus » Kohturegistrist dokumentide saamine

Kohturegistrist dokumentide saamine

14.01.2020

Registrite väljatrükke on võimalik saada ja dokumentidega tutvuda vaid veebilehe kaudu või notari juures.

Kõikide kohturegistrite andmetega tutvumiseks ja väljatrükkide saamiseks on võimalik pöörduda 15 maakonnas tegutsevate kõikide notarite poole, kelle kontaktandmed leiab meie veebilehelt Notarite nimekiri.

Kinnistusraamatu, laevakinnistusraamatu, äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistriga tutvuda sooviv isik esitab notarile kirjaliku taotluse, mille võib esitada e-posti teel. Taotluses märgitakse järgmised andmed:

  1) taotleja ees- ja perekonnanimi või juriidilise isiku nimi;

  2) taotleja isiku- või registrikood;

  3) taotleja kontaktandmed;

  4) kinnistu andmed (aadress, registriosa number) või füüsilisest isikust ettevõtja, juriidilise isiku või välismaa äriühingu filiaali andmed (ärinimi või nimi, registrikood);

  5) põhjendus õigustatud huvi olemasolu kohta;

  6) tutvumise viis ja aeg.

Kui e-posti teel esitatud taotluse kohaselt soovib isik saada kinnistustoimikus, registritoimikus, äri- või avalikus toimikus sisalduva dokumendi digitaalselt kinnitatuna ja elektrooniliselt edastatuna, peab taotlus olema digitaalselt allkirjastatud.

Notari tasu registri toimikuga tutvumise ning väljatrüki kinnitamise ja väljastamise eest on kindla tasumääraga ja reguleeritud NotTS § 31 punktides 141 kuni 146:

  • kinnistus- või registriosakonna andmete või toimikus oleva dokumendiga tutvumine - 3,84 eurot;

  •  kui soovitakse tutvuda terve toimikuga, siis on tasu 11,52 eurot; 

  • registriandmete väljatrüki paberil kinnitamise ja väljastamise tasu - 3,84 eurot sõltumata väljatrüki lehekülgede arvust; 

  •  registriandmete väljatrüki digitaalse kinnitamise ja väljastamise tasu - 5,76 eurot;

  • registritoimikus säilitatava dokumendi väljatrüki kinnitamise ja väljastamise (paberil või digitaalselt) tasu - 7,62 eurot sõltumata lehekülgede arvust või andmemahust

Väljatrüki tegemisel lisandub valmistamise tasu 22 senti ühe lehekülje eest.

Mittetulundusühingu kohta avatatud avaliku toimiku ja äriühingu kohta avatud äritoimikuga saab tutvuda kokku viies notaribüroos – Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas ja Jõhvis

Äriregistri avaliku ja äritoimikuga on huvilistel võimalik tasuta tutvuda kokku viies notaribüroos – Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas ja Jõhvis: 
1) Tallinna notar Mall Vendeli büroos (aadress Pääsukese tn 2 / Tartu mnt 10, Tallinn);
2) Tartu notar Tiina Tombergi büroos (aadress Kaluri 2, Tartu);
3) Pärnu notarite Marje Jürioja, Kristi Kivimägi ja Kaia Krügeri ühises büroos (aadress Ringi 1, Pärnu);
4) Narva notar Tatjana Boitsova büroos (aadress A. Puškini 17-13, Narva);
5) Jõhvi notar Ülle Mesi büroos (aadress Keskväljak 7, Jõhvi).

Поддерживайте связь!

Facebook
Следуйте за Нотариальной палатой в Facebookis
Notar Bene
Журнал, посвященный деятельности нотариусов и нотариальной палаты Notar Bene