Language Switcher Fallback

Главная » Teabekeskus » Kohturegistrist dokumentide saamine

Kohturegistrist dokumentide saamine

14.01.2020

Kohturegistrite andmete ja dokumentidega tutvumisest ja registritoimingute tegemisest notaribüroodes

Registrite väljatrükke on võimalik saada ja dokumentidega tutvuda vaid veebilehe kaudu või notari juures.

Kõikide kohturegistrite andmetega tutvumiseks ja väljatrükkide saamiseks on võimalik pöörduda 15 maakonnas tegutsevate kõikide notarite poole, kelle kontaktandmed leiab meie veebilehelt Notarite nimekiri.

Notari tasu notariaaltoimingu tegemise eest on reguleeritud notari tasu seadusega (NotTS). Notari tasu registri toimikuga tutvumise ning väljatrüki kinnitamise ja väljastamise eest on kindla tasumääraga. Kohtulike registrite andmetega ja toimiku dokumentidega tutvumine ja väljatrükkide väljastamise tasu on reguleeritud NotTS § 31 punktides 14 märkega 1 kuni 14 märkega 6.

Kui notari juures soovitakse tutvuda kinnistus- või registriosakonna, abieluvararegistri või pärimisregistri andmete või toimikus oleva dokumendiga, on selle eest ette nähtud notari tasu 3,20 eurot (NotTS § 31 punkt 14 märkega 1), kui soovitakse tutvuda terve toimikuga, siis on tasu 9,60 eurot (NotTS § 31 punkt 14 märkega 2).

Notari tasu registriandmete väljatrüki paberil kinnitamisel ja väljastamisel on 3,20 eurot (NotTS § 31 punkt 14 märkega 3) sõltumata väljatrüki lehekülgede arvust ning 4,80 eurot andmete väljatrüki digitaalsel kinnitamisel ja väljastamisel (NotTS § 31 punkt 14 märkega 5).

Registritoimikus säilitatava dokumendi väljatrüki kinnitamine ja väljastamine paberil või digitaalselt on tasuga 6,35 eurot sõltumata lehekülgede arvust või andmemahust (NotTS § 31 punkt 14 märkega 4 ja punkt 14 märkega 6) .

Kõikidele väljatrükkidele lisandub valmistamise tasu 19 senti. Samuti on notari tasu 19 senti ühe lehekülje kohta registriandmetest kinnitamata väljatrüki tegemisel (NotTS § 35 lõige 1 punkt 2).

Kõikidele seaduses toodud notari tasudele lisandub käibemaks.

Arvestada tuleb sellega, et notari ametitegevus on hõlmatud saladuse hoidmise kohustusega ning tulenevalt notariaadiseaduse § 3 lõikest 2 annab notar andmeid ametitoimingute kohta ainult neile isikutele, kelle ülesandel või kelle suhtes ametitoimingud tehti, või nende esindajatele. Esindusõiguse tõendamiseks esitatav volikiri peab olema digitaalallkirjastatud või notariaalselt kinnitatud.

Avaliku ja äritoimikuga saab viies notaribüroos tasuta tutvuda

Tulenevalt notariaadiseaduse § 44 lõikest 4 on Notarite Kojal kohustus tagada mittetulundusühingute ja sihtasutuste avaliku toimikuga ning äriühingute äritoimikuga tasuta tutvumise teenus vähemalt ühe notaribüroo kaudu Harju, Tartu, Pärnu ja Ida-Viru maakonnas.

Äriregistri avaliku ja äritoimikuga on huvilistel võimalik tasuta tutvuda kokku viies notaribüroos – Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas ja Jõhvis.

Alljärgnevalt on toodud nimekiri notaribüroodest, kus on võimalik äriregistri avaliku ja äritoimikuga tasuta tutvuda:
1) Tallinna notar Anne Saaberi büroos (aadress Tartu mnt 13, Tallinn);
2) Tartu notar Tiina Tombergi büroos (aadress Kaluri 2, Tartu);
3) Pärnu notarite Marje Jürioja, Kristi Kivimägi ja Kaia Krügeri ühises büroos (aadress Ringi 1, Pärnu);
4) Narva notar Tatjana Boitsova büroos (aadress A. Puškini 17-13, Narva);
5) Jõhvi notar Ülle Mesi büroos (aadress Keskväljak 7, Jõhvi).

Avalduste esitamine kinnistus- ja registriosakonnale

Kinnistus- või registriosakonnale avalduse esitamine on endiselt võimalik ettevõtjaportaali vahendusel veebilehel http://www.rik.ee/et/ettevotjaportaal, kinnistusportaali vahendusel veebilehel http://www.rik.ee/et/kinnistuportaal või notari kaudu.

Notari kaudu kinnistus- või registriosakonnale avalduse koostamisel ja edastamisel on notari tasu 35,75 eurot (sisaldab nii esitatava avalduse projekti koostamist, avalduse esitaja allkirja kinnitamist kui avaldusest digitaalse ärakirja väljastamist). Kui avalduse esitajaid on mitu, lisandub tasule alates teisest isikust tema allkirja kinnitamise tasu 6,35 eurot (NotTS § 31 punkt 9 märkega 1). Seaduses toodud notari tasudele lisandub käibemaks.

Püsi kursis!

Facebook
Jälgi Notarite Koda Facebookis
Notar Bene
Notarite ja Notarite Koja tegemisi kajastav ajakiri Notar Bene