Maa tagastamise nõudeõiguse pärimiseks avalduste hiline esitamine tekitab probleeme Printvaate genereeritud: 14.12.19 / 01:55

27. novembril 2005 jõustus maareformi seaduse muudatus, mille kohaselt peab maa tagastamise nõudeõigust pärima õigustatud isik üheksa kuu jooksul pärandi avanemisest (pärandaja surmast) arvates esitama õigusvastaselt võõrandatud maa asukohajärgsele kohalikule omavalitsusele pärimisõiguse tunnistuse nõudeõiguse pärimise kohta. Kui nimetatud tähtaja jooksul pärimisõiguse tunnistust kohalikule omavalitusele ei esitata, siis tagastamise menetlus lõpetatakse.

Kui pärand on avanenud enne 27. novembrit 2005, tuleks nõudeõigust pärima õigustatud isikul pärimisõiguse tunnistus esitada kohalikule omavalitsusele hiljemalt 28. augustiks 2006.

Maareformi kiirendavate muudatuse kehtestamisel eeldati, et tänaseks enam kui 14 aastat kestnud maareformi jooksul peaks kõigil olema olnud piisavalt aega ja võimalusi vajalike menetlustoimingute teostamiseks ning kui õigustatud isikud ei avalda tähtaegselt soovi oma õigusi realiseerida, tuleks nad lugeda nõudeõigusest loobunuteks.

Paraku tekitab üldisest pärandi vastuvõtmise 10 aastasest tähtajast nõudeõiguse pärimiseks kehtestatud erinev reegel ikkagi arusaamatusi, kui pärimismenetluse algatamiseks pöördutakse notarit poole alles mitmeid kuid peale pärandaja surma.

Nimelt tuleb notaril pärimistunnistuse väljastamiseks kindlaks teha pärijate ring, kes pärandit vastu võtta soovivad. Selleks antakse teistele võimalikele pärijatele pärandi vastuvõtmiseks või loobumiseks tähtaeg, mis ei või pärimisseaduse kohaselt olla lühem kui 2 kuud.

Näiteks olukorras, kus esimene pärija pöördub notari poole alles 8 kuud peale muudatuse kehtestamist või pärandaja surma, pole 1 kuu jooksul adekvaatset pärimistunnistust võimalik väljastada.

Seetõttu oleks soovitav, kui tahetakse pärida nõudeõigust õigusvastaselt võõrandatud maadele, mis pole veel tagastatud, pöörduda notari poole pärimismenetluse algamiseks esimesel võimalusel.

Tagastamisjärgselt juba kinnistusraamatusse kantud maade pärimise vormistamiseks maareformi seaduses sätestatud lühendatud tähtaeg ei kehti.


Notarite Koda
Aadress: Tatari 25
10116 Tallinn

Tel: +372 617 7900
Faks:+372 617 7901
E-post: koda@notar.ee