Keelevahetuse vaikeväärtus

Avaleht » Teabekeskus » Notari tasu arvestamine

Notari tasu arvestamine

15.01.2020

Vastavalt notariaadiseadusele on notari ametitoimingute tegemine tasuline.

Notari tasudega seonduvat reguleerib notari tasu seadus. Kuna notari tasu määrad on kehtestatud seadusega, on notaritel keelatud sõlmida kokkuleppeid tasumäärade muutmiseks.

Notari tasu hõlmab nii notariaaltoimingu tegemise kui ka sellega seotud õigusalaste ja tehniliste teenuste osutamise eest notarile makstavat tasu. Notari tasu arvestatakse enamasti kahest üldpõhimõttest lähtuvalt: see sõltub kas notariaaltoimingu tehinguväärtusest või on sellest sõltumatu, s.t teatud toimingute eest on kehtestatud kindlad tasumäärad.

Tehinguväärtusest sõltuvad notari tasud

Tehinguväärtuse määramisel on aluseks notariaaltoimingu objektiks oleva asja või õiguse väärtus toimingu tegemise ajal, kusjuures väärtuseks loetakse toimingut taotlevate isikute poolt avaldatud asja või õiguse hind. Nii on näiteks kinnistu müümisel 50 000 euro eest tehinguväärtuseks 50 000 eurot, sama suur on tehinguväärtus ka sama kinnistu kinkimisel.

Hüpoteegi seadmisel ja lõpetamisel on tehinguväärtus 2/3 hüpoteegi summast.

Osaühingu või aktsiaseltsi asutamislepingu või -otsuse tehinguväärtus on kavandatava osa- või aktsiakapitali suurus, tehingu tegemiseks antava volituse puhul tehingu eseme väärtus.

Kui notariaaltoimingut taotlevad isikud avaldavad asja või õiguse hinna väiksemana kui on selle harilik väärtus, määratakse tehinguväärtus maa maksustamishinna, kinnistusraamatusse kantud hüpoteegis suuruse, hooneregistrisse kantud ehitise hinna, asja või õiguse kindlustussumma või muude usaldusväärsete andmete alusel. Sellisteks andmeteks võivad olla näiteks ka ajakirjanduses avaldatud kinnisvarade keskmised kohalikud turuhinnad vms.

Vaatamata eelpooltoodud võimalustele võib olla vahel küllaltki raske tehinguväärtust määrata, seepärast loetakse seaduse järgi kinnisasja või ehitise minimaalväärtuseks 6391 eurot, kinnisasja või ehitise mõttelise osa minimaalväärtuseks 1278 eurot, kinnisasja või ehitise reaalosa ning selle juurde kuuluva kinnisasja või ehitise mõttelise osa (näiteks erastatud korter) minimaalväärtuseks 3800 eurot ning abieluvara minimaalseks väärtuseks 6391 eurot. Absoluutseks ülempiiriks loetakse kõigi toimingute puhul 6 390 000 eurot.

Näide:

 • Sõlmiti kinnistu ostu-müügileping, milles kinnistu hinnaks avaldati 50 000 eurot. Vastavalt notari tasu seaduses toodud tehinguväärtuste ja täistasude tabelile on 50 000 euro suuruse tehinguväärtuse puhul täistasuks 83,70 eurot ning kuna ostu-müügileping on kahepoolne tehing, on notaritasuks 2 x 83,70 = 167,40 eurot, millele lisandub käibemaks.

Mõnikord püüavad notari poole pöörduvad isikud näidata tehinguväärtust tegelikust hinnast madalamana, lootes notari tasu osas kokku hoida. Selline käitumine võib osutuda kahjulikuks hoopis kliendile endale. Näiteks võib tuua olukorra, kui 60 000 eurose turuväärtusega kinnistu mõttelise osa müügihinnaks näidatakse lepingus 30 000 eurot, ülejäänud 30 000 eurot makstakse aga nii-öelda mustalt. Kui pärast seda otsustab kinnistu kaasomanik kasutada talle seadusega kuuluvat ostueesõigust, on tal kohustus ostjale hüvitada vaid 30 000 eurot, ostja aga kaotab nii kinnistu kui ka müüjale "mustalt" tasutud 30 000 eurot.

Kindla tasumääraga notariaaltoimingud

Kindlate tasumääradega (tehinguväärtusest sõltumatud) notariaaltoimingud on loetletud notari tasu seaduse §-s 31.

Näiteks:

 • testamendi tõestamine 32,55 eurot
 • pärimismenetluse algatamise avalduse tõestamine 63,90 eurot
 • pärandi vastuvõtmise avalduse tõestamine 65,15 eurot
 • pensioni või elatisraha kättesaamiseks antud volituse tõestamine 3,19 eurot
 • füüsilise isiku muu volituse tõestamine 25,50 eurot
 • juriidilise isiku poolt väljastatava volituse tõestamine 49,20 eurot
 • kohtu kinnistus- või registriosakonnale esitatava avalduse projekti koostamine, avalduse esitaja allkirja kinnitamine ja avaldusest digitaalse ärakirja väljastamine 35,75 eurot
 • allkirja kinnitamine 12,75 eurot
 • dokumendi ärakirja või väljavõtte ning samuti väljatrüki kinnitamine 3,19 eurot lehekülje eest, kuid kokku mitte rohkem kui 31,95 eurot
 • tasu abielu sõlmimise või lahutamise kinnitamise eest 64 eurot (notari tasu abielu sõlmimise kinnitamise eest väljaspool bürood või tööpiirkonda on kokkuleppeline)

Ajatasu väljaspool bürood tehtavate toimingute eest

Lisaks eeltoodule on mõnede notari teenuste eest kehtestatud ka ajatasu. Väljaspool notaribürood või väljaspool notari tööaega (selleks on ajavahemik tööpäeviti kell 9 - 18) tehtud notariaaltoimingu eest tasutakse notarile täiendavalt toimingu tegemiseks kulutatud aja eest 3,80 eurot tunnis, kusjuures vajaliku transpordi tagab klient (notari isikliku sõiduvahendi kasutamisel tuleb selle eest tasuda 3,80 eurot tunni eest).

Seaduse järgi hüvitab notari tasu maksmiseks kohustatud isik notarile ka muud notariaaltoimingu tegemisega seotud põhjendatud kulud (nt telefonikaugekõnede, telefaksi- ja postikulud).

Notari tasu ametiteenuste eest

Notari poolt osutatavate ametiteenuste eest on tasu kokkuleppeline.

Notari tasu maksmisest vabastamisest

Tulenevalt notari tasu seaduse §-st 40-2 (märkega 2) on teatud juhtudel võimalik taotleda notari tasu maksmisest vabastamist.

NOTARITOIMINGUD, MILLE TASUDE MAKSMISEST VÕIB VABASTAMIST TAOTLEDA

NotTS § 40 2 lg 1 järgi võib mõningate notari ametitoimingute puhul notari tasu maksmisest osaliselt või täielikult vabastada füüsilise isiku, kes oma majandusliku seisundi tõttu ei suuda tasuda notari ametitoimingute eest ettenähtud tasu või kelle majanduslik seisund ei võimalda peale notari tasu maksmist lihtsat toimetulekut.

Füüsilise isiku võib osaliselt või täielikult vabastada järgmiste notari ametitoimingute eest ettenähtud tasu maksmisest:

 • füüsilise isiku volituste tõestamine ja volituste tühistamine, sealhulgas volituse või avalduse tõestamine pensioni, elatusraha, elatise või toetuse vastuvõtmiseks või teise isiku arveldusarvele kandmiseks;
 • testamendi ja abikaasade vastastikuse testamendi tõestamine ning kinnises ümbrikus testamendi hoiulevõtmise või selle tagasivõtmise avalduse tõestamine;

 • pärandi vastuvõtmise või sellest loobumise avalduse tõestamine;

 • pärimismenetluse algatamise avalduse tõestamine;

 • pärijate väljaselgitamine ja pärimistunnistuse väljastamine;

 • omandiõiguse tunnistuse väljaandmine;

 • annakusaaja tunnistuse väljastamine;

 • sundosa saaja tunnistuse väljastamine;

 • pärimisseaduses sätestatud üleskutsemenetluse läbiviimine;

 • kohtu kinnistus- või registriosakonnale esitatava avalduse projekti koostamine, avalduse esitaja allkirja kinnitamine ja avaldusest digitaalse ärakirja väljastamine;

 • dokumendi kinnitamine apostilliga.

Samuti võib notari tasu maksmisest vabastamine hõlmata eelpoolnimetatud notari ametitoimingutega otseselt seotud ärakirja või väljavõtte õigsuse kinnitamist ning notariaaltoiminguga seatud kulude (nt kaugekõned, post, notari sõiduvahendi kasutamine, väljaspool notari tööaega või notaribürood tehtud toimingud) hüvitamist.

NOTARI TASUST VABASTAMISE TAOTLUS

Notari tasu maksmisest vabastamiseks esitatakse taotlus 10 päeva jooksul pärast notarilt arve saamist taotleja elukohajärgsele maakohtule. Juhul kui taotlejal ei ole Eestis kindlat elukohta, võib taotluse esitada maakohtule, kelle tööpiirkonnas taotleja viibib. Taotlus esitatakse kirjalikult eesti keeles.

Taotlusesse tuleb märkida:
1. Taotleja nimi, isikukood (selle puudumisel sünniaeg) ning aadress ja sidevahendite numbrid;
2. Probleemi kirjeldus, miks taotlejal oli vaja notariaaltoimingut ning milline on sellest taotlejale tõusev kasu;
3. Millises ulatuses taotletakse notari tasu maksmisest vabastamist (kas kogu notari tasu summa ulatuses või mingi osa ulatuses notari tasu summast);
4. Põhjendus, miks notari tasu maksmisest vabastamist taotletakse;
5. Taotleja allkiri ja kuupäev.

Taotlusele lisatakse:
1. Notari tasu arve;
2. Ärakiri notariaalaktist;
3. Taotleja allkirjastatud teatis oma majandusliku seisundi kohta;
4. Võimaluse korral muud tõendid, mis seda seisundit iseloomustavad (tõendid halva majandusliku olukorra kohta).

Notari tasu maksmisest vabastamiseks taotluse esitamiseks vajalike dokumentide blanketid:
Notari tasu maksmisest vabastamise taotlus (DOC)
Majandusliku seisundi teatise vorm (DOC)

NB! Isik, kelle elukoht ei ole Eestis, lisab taotlusele elukohariigi pädeva asutuse teatise tema ja tema perekonnaliikmete kolme viimase aasta sissetuleku kohta. Kui teatist ei ole taotlejast sõltumatutel põhjustel võimalik esitada, võib riigi õigusabi andmise otsustada ilma teatiseta.

MILLAL NOTARI TASU MAKSMISEST EI VABASTATA?

Notari tasust ei vabastata, kui:
1. taotlejal on võimalik notari tasu maksmiseks vajaminevad kulud kanda oma olemasoleva ja suuremate raskusteta müüdava vara arvel. NB! Siinkohal ei arvestata taotlejale kuuluva vara, millele seaduse kohaselt ei saa sissenõuet pöörata; samuti ei arvestata taotlejale kuuluvat ning tema ja temaga koos elavate perekonnaliikmete igapäevakasutuses olevat eluaset ega vajalikku sõiduvahendit, kui nende arv ja väärtus on õiglases suhtes perekonna suuruse, sõiduvajaduse ning sissetulekuga;
2. notari ametitoiming on seotud taotleja ettevõtlusega ega kahjusta tema ettevõtlusega mitteseotud õigusi;
3. notari tasust vabastamist taotletakse kaubamärgi, patendi, kasuliku mudeli, tööstusnäidise või mikrolülituse topoloogia või muus vormis intellektuaalse omandi kaitsmiseks vaja mineva notaritoimingu eest ette nähtud notari tasu suhtes, välja arvatud autoriõiguse seadusest tulenevad õigused;
4. seda taotletakse asjas, milles taotlejal on ilmne ühine huvi isikuga, keda ei ole õigust notari tasu maksmisest vabastada;
5. seda taotletakse taotlejale üleantud õiguse kaitsmiseks ja on alust arvata, et õigus on taotlejale üleantud notari tasu maksmisest vabastamise saavutamiseks;
6. notari tasu maksmine on taotlejale tagatud õigusabikulude kindlustuslepingu või sundkindlustuse alusel;
7. taotlejale notaritoimingust tulenev võimalik kasu on ebamõistlikult väike, võrreldes notari poolt toiminguks tehtavate kulutustega.

KUIDAS TEHAKSE OTSUS NOTARI TASUST VABASTAMISE KOHTA?

Maakohus otsustab notari tasust vabastamise hagita menetluse korras. Notari tasust vabastamise küsimusi võib otsustada ka kohtunikuabi.

Notari tasu maksmisest vabastatakse ühel järgneval viisil:
1. Notari tasust vabastamine kohustuseta hüvitada notari tasu maksumus ja notariaaltoimingutega seotud kulud;
2. Notari tasust vabastamine kohustuseta osaliselt hüvitada notari tasu maksumus ja notariaaltoimingutega seotud kulud.

Notari tasu maksmisest vabastamise taotluse kohta tehtud menetlust lõpetava kohtulahendi ärakiri saadetakse Notarite Kojale. Notari tasu maksmisest vabastamise korral tasutakse notari ametitoimingu eest ettenähtud notari tasu mitte Eesti Vabariigi eelarvest, vaid Notarite Koja vahenditest.

NB! Notarite Kojal on õigus nõuda isikult, kes on notari tasu maksmisest vabastamise taotlemisel esitanud teadvalt valeandmeid ning keda ei oleks õigete andmete esitamise korral täielikult või osaliselt vabastatud notari tasu maksmisest, notari tasust vabastamisega seotud kulutuste hüvitamist ning intressi kuus protsenti aastas notari tasu ja notariaaltoimingutega seotud kulude tasumata osa pealt arvutatuna alates notarile notari tasu väljamaksmisest ja kulude hüvitamisest.

NOTARI TASU SISSENÕUDE AEGUMISEST

Notari tasu ja tehtud kulutuste nõude aegumistähtaeg on üks aasta, arvates notariaaltoimingu lõpuleviimise päevast, tehnilise teenuse osutamisest, muu kulu tekkimisest või notari tasu maksmisest vabastamise taotluse kohta tehtud kohtulahendi jõustumisest (NotTS § 42).

DOKUMENTIDE KINNIPIDAMISE ÕIGUS

Kui notari tasu maksmiseks kohustatud isik ei ole esitanud kohtule notari tasu maksmisest vabastamise taotlust, on notaril õigus kuni notari tasu ja toimingu käigus tekkinud kulude tasumiseni, kuid mitte kauem kui üks aasta, notari tasu maksmise tagamiseks kinni pidada notariaaltoimingu tegemiseks esitatud tagastamisele kuuluvaid dokumente ning notariaaltoimingu raames koostatud notariaalakti algärakirju ja ärakirju (NotTS § 45).

Notari tasud on kehtestatud notari tasu seadusega. Notari tasude kalkulaator aitab saada ülevaadet toimingutega kaasnevatest kuludest. Kalkulaatoris toodud summad sisaldavad käibemaksu.

Vali tehingu liik

Kinnisvara ostu-müügi puhul sõltub notari tasu kinnisvara müügihinnast ning olemasolevate ja seatavate hüpoteekide suurusest.

Sisesta müügihind

Sisesta objekti väärtus

Ligikaudne tehingu maksumus

Notari tasu:
9999999,99 €
Riigilõiv:
99,99 €

Kokku:
9999999999,99 €
Toiming Notaritasu (EUR)
Abielu sõlmimine (sh abielu avalduse vastuvõtmine, nõustamine ja kande koostamine) 78,08
Kooselulepingu sõlmimine
244,00
Abielu või kooselulepingu sõlmimine väljaspool bürood Kokkuleppel
Abielu lahutamine (sh lahutuse avalduse vastuvõtmine, nõustamine ja kande koostamine) 78,08
Abieluvaraleping - miinimum notari tasu 73,20
Abieluvaraleping - notari tasu registrikaardi avamisel 30,50
Abieluvaraleping - notari tasu kande muutmisel 14,64
Ühisvara jagamine
Notari tasu arvestatakse tehingu väärtuse alusel
 

Notari tasule lisanduvad tasud ärakirjade valmistamise eest

Pärimismenetlusega võib kaasneda muid kulusid, mis sõltub asjaoludest ja mille saate teada konkreetset pärimisasja lahendavalt notarilt

Notari tasule lisanduvad tasud ärakirjade valmistamise eest

Toiming Notaritasu (EUR)
Testamendi tegemine - notari tasu testamendi tõestamise eest 39,71
Testamendi tegemine - notari tasu abikaasade vastastikuse testamendi tõestamise eest 50,63
Pärimismenetlus - pärimismenetluse algatamise avaldus 77,96
Pärimismenetlus - pärimistunnistuse väljastamise tasu 124,75

Vali tehingu liik

Kohtu registriosakonnale esitatava kandeavalduse projekti koostamise, avalduse esitaja allkirja kinnitamise ja avaldusest digitaalse ärakirja väljastamise eest on tasu 42,90 €

Sisesta müügihind

Sisesta nimiväärtus

Sisesta osakapital

Ligikaudne tehingu maksumus

Notari tasu:
9999999,99 €
Riigilõiv:
99,99 €

Kokku:
9999999999,99 €
Toiming Notaritasu (EUR)
Apostillimine 27,27

Kui apostilliga kinnitatud dokumenti soovitakse kätte saada posti teel, lisandub apostillimise tasule postikulu

Alltoodud tasud on indikatiivsed: näiteks väljatrüki puhul sõltub notari tasu ka sellest, millisest registrist väljatrükke tehakse, samuti sellest, kas tegemist on paberil või digitaalse väljatrükiga. Samuti erinevad tasud erinevate asjaolude (nt isiku teatud kohas viibimise või elusoleku) kinnitamisel. Tasud on sätestatud notari tasu seaduse §-s 31

Toiming Notaritasu (EUR)
Väljatrükk 3,89 lk (max 38,98)
Ärakiri 3,89 lk (max 38,98)
Digitaalse ärakirja väljastamine 15,30
Allkiri ja allkirjanäidis 15,56
Notariaalselt kinnitatava avalduse projekti koostamine 22,20
Kohtu kinnistus- või registriosakonnale esitatava avalduse projekti koostamine, avalduse esitaja allkirja kinnitamine ja avaldusest digitaalse ärakirja väljastamine 43,62
Kui avalduse esitajaid on mitu, lisandub tasule alates teisest isikust tema allkirja kinnitamise tasu 7,75
Toiming Notaritasu (EUR)
Notari tasu pensioni, elatusraha, elatise või toetuse vastuvõtmiseks volituse tõestamise eest 3,89
Notari tasu füüsilise isiku muu volituse tõestamise eest 31,11
Notari tasu juriidilise isiku volituse tõestamise eest 60,02
 

 Seadused:

 

Püsi kursis!

Facebook
Jälgi Notarite Koda Facebookis
Notar Bene
Notarite ja Notarite Koja tegemisi kajastav ajakiri Notar Bene