Keelevahetuse vaikeväärtus

Avaleht » Registrid » Pärimisregister

Pärimisregister

15.01.2020

MIS ON PÄRIMISREGISTER?

Pärimisregister on elektrooniline register, kuhu kantakse andmed pärimismenetluste, pärimistunnistuste, pärandvara ühisusest osa võõrandamise, testamentide, pärimislepingute ja pärandvara hoiumeetmete kohta.

Alates 01.01.2015 peab pärimisregistrit Notarite Koda ja registrit peetakse sellest ajast vaid elektrooniliselt.

Pärimisregistrisse kannavad andmeid peamiselt notarid. Notarid kannavad pärimisregistrisse pärimismenetlusega seotud andmeid ja testamendi andmeid.

Lisaks notaritele on õigus pärimisregistrisse kandeid teha kohtul ja konsulaarametnikul.

Kohus kannab registrisse andmed:
• pärandvara hoiumeetmete rakendamise ja lõpetamise kohta;
• pärijate kindlaksmääramise kohta.

Konsulaarametnik kannab registrisse andmed testamendi kohta.


MILLISEID ANDMEID ON VÕIMALIK PÄRIMISREGISTRIST SAADA?

Pärimisregistrist on võimalik saada andmeid endaga seotud testamentide ja pärimismenetluste kohta ning teise inimese andmeid pärast tema surma. Elusoleva (teise) inimese andmeid pärimisregistrist ei saa!

Pärimisregistri andmetega tutvumiseks saab tasuta päringu esitada

  • Notarite Koja iseteenindusportaali teenuse kaudu, ava siit Pärimisregistri teenused
  • riigi infoportaali www.eesti.ee (EE)kaudu. Teenuse kasutamiseks tuleb infoportaali siseneda ID-kaarti või Mobiil-ID teenust kasutades (rolliks valida kodanik ka juhul, kui päringu teeb ametnik). Pärimisregistrisse pärandaja (surnud isiku) kohta päringu tegemiseks tuleb riigiportaali veebilehel teha järgmised valikud: Avaleht - Õigusabi - Pärimine ja pärandus - Pärimine - Teenused - Pärandaja otsing. 

Päringu tegemiseks peab olema teada pärandaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood (kui isikule on antud Eesti isikukood).

Pärimisregistrist on võimalik pärandaja kohta saada järgmisi andmeid:
• kas tema pärimismenetlus on algatatud;
• kas tema pärimismenetlus on lõpetatud ning kes on pärijad;
• kas pärijad on loovutanud pärandvara ühisuse osasid;
• kas ta oli teinud testamendi;
• kas on rakendatud pärandvara hoiumeetmeid.

Päringu vastuses kuvatakse vaid need andmed, mis päringu tegemise hetkeks on sinna kantud.

Kui surnud inimese kohta tehakse päring, kuid registrist päringule vastust ei leita, siis ilmselt ei ole veel keegi esitanud notarile pärimismenetluse algatamise avaldust.

Pärijate väljaselgitamiseks tuleb läbi viia pärimismenetlus. Pärimismenetluse algatamise õigus on pärijal, pärandaja võlausaldajal, annakusaajal või muul pärandvara suhtes õigusi omaval isikul. Kui päringu vastusest kuvatakse, et isik on teinud testamendi ei tähenda see, et pärija oleks välja selgitatud.

Pärijate andmed kuvatakse juhul, kui pärimistunnistus on tõestatud pärast 2009. aastat, kuna eelmise pärimisseaduse kohaselt pärijate andmeid registrile ei esitatud. Varem lõpetatud pärimisasjades on pärijate andmeid võimalik saada menetluse läbi viinud notarilt.


KUIDAS SAATA KODUSE TESTAMENDI TEADET?

Igaüks saab saata teate

  • enda koduse testamendi kohta või
  • teise inimese testamendi kohta, kui seda on palunud teha testaator või kui on määratud koduse testamendi hoidjaks

järgmiselt: 

1) Notarite Koja iseteenindusportaalis pärimisregistri teenuse abil, ava siit: Pärimisregistri teenused

2) Riigi infoportaali http://www.eesti.ee (EE) kaudu. 

Koduse testamendi teate saatmiseks tuleb samuti riigi infoportaali sisse logida ID-kaarti või Mobiil-ID-d kasutades, edasi valida lingid Avaleht→Õigusabi→Pärimine ja pärandus→Testament→Teenused→Kodusest testamendist teavitamine.

Avanenud aknast tuleb teha valik, kas teade saadetakse enda kohta, teise isiku kohta testamendi hoidjana või muu isikuna ning täita andmeväljad.

Riigiportaali veebilehelt leiate täpsemad juhised teate saatmiseks.

Neid andmeid võib saata
• enda koduse testamendi kohta
• teise inimese testamendi kohta, kui seda on palunud teha testaator või kui on määratud koduse testamendi hoidjaks.
 

KUHU PEAB PÖÖRDUMA, KUI RIIGIPORTAALI KAUDU PÄRINGUT TEHA EI SAA VÕI ANDMEID EI LEIA?

• Juhul kui ei ole võimalik pärandaja andmeid veebilehe kaudu otsida, siis on võimalik pärimisregistri andmetega tutvuda notaribüroos. Pärimisregistrisse kantud andmetega tutvumisel notaribüroos tuleb tasuda notari tasu 3,84 või 5,76 eurot (summad sisaldavad käibemaksu) sõltuvalt sellest, kas andmete väljatrükki soovitakse saada paberil või digitaalselt (notari tasu seadus § 31 p-d 143 ja 145).

• Kui riigiportaalis pärandaja päringule vastust ei leitud ning Teile ei ole teada, kas tema pärimismenetlus on algatatud, soovitame järgmise sammuna veebilehe https://www.ametlikudteadaanded.ee/ (EE) (valida teadaande liik „Pärimisteated“) kaudu kontrollida, kas seal on avaldatud teade pärimismenetluse algatamise kohta. Kui seal on avaldatud teade, siis on sealt näha milline notar viib läbi antud isiku pärimismenetlust ning info saamiseks saate pöörduda selle notari poole.

Kui päringule vastust ei leita, võib pöörduda ükskõik millise notari poole. Notar saab kontrollida, kas isiku pärimismenetlust ei ole tõepoolest algatatud.

Pärimise ja pärimismenetluse läbiviimise kohta leiad lisainfot meie veebilehelt https://www.notar.ee/et/teabekeskus/parimine.

Püsi kursis!

Facebook
Jälgi Notarite Koda Facebookis
Notar Bene
Notarite ja Notarite Koja tegemisi kajastav ajakiri Notar Bene