Keelevahetuse vaikeväärtus

Avaleht » Notarid » Notariks saamine

Notariks saamine

15.01.2020

Notarikandidaadiks taotlejate konkurss

Notarikandidaadiks võib saada Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik, kelle suhtes pole teada ühtegi asjaolu, mis eeldaks sobimatust notarina töötamiseks.

Notarikandidaadiks taotlejate konkursi, kandidaaditeenistuse ja notari ametikoha täitmisega seonduv regulatsioon on kehtestatud notariaadiseaduse ning notariks ja notari asendajaks saamise korraga (Notariks ja notari asendajaks saamise kord (DOCX)). 

Konkursi kuulutab välja Notarite Koda. Teade konkursi kohta avaldatakse vähemalt kaks nädalat enne konkursil osalemise avalduste esitamise tähtaega kahes üleriigilise levikuga päevalehes ja internetis, Notarite Koja koduleheküljel.

Konkursil võib osaleda isik, kes:
1. on Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik;
2. on omandanud akrediteeritud õppekava alusel vähemalt magistrikraadi õigusteaduses või kellel on samaväärsete õpingute läbimise kohta välismaal saadud kõrgharidustunnistus, mida tunnustab Akadeemilise Tunnustamise Infokeskuste Koostöövõrgu Eesti Keskus
või
ei ole omandanud magistrikraadi, kuid on läbinud ülikoolis enne ülikooliseaduse 2003. aasta 10. märtsil jõustunud muudatusi kehtinud korra kohaselt vähemalt akadeemilise kõrghariduse I astme õigusteaduses akrediteeritud nelja-aastase nominaalkestusega õppekava alusel või enne Eesti Vabariigi haridusseaduse jõustumist kehtinud korra kohaselt vähemalt akadeemilise kõrghariduse I astme õigusteaduses viieaastase nominaalkestusega õppekava alusel;
3. kelle suhtes pole teada ühtegi asjaolu, mis lubaks eeldada sobimatust tööks notarina.

Notarikandidaadiks taotleja nimetab kandidaaditeenistusse Notarite Koda.

Kandidaaditeenistus

Kandidaaditeenistus on Notarite Koja kinnitatud programmi alusel toimuv väljaõpe ning ülesannete täitmine, mis kestab 2 aastat.

Kuue kuu möödumisel väljaõppele asumisest peab notari kandidaat sooritama arvestuse. Arvestus on kirjalik ja koosneb kaasuste lahendamisest.

Väljaõpe lõpeb notarikandidaadi hindamisega.

Ametikoha täitmise eksam ja konkurss

Notari ametikoht täidetakse konkursi alusel. 

Ametikoha täitmise konkursi osa on eksam. Eksam on kirjalik ja koosneb praktiliste kaasusülesannete lahendamisest. Eksami korraldab eksamikomisjon. Eksami täpsemad tingimused ja korra kehtestab Notarite Koda.

Notari ametisse nimetamine

Notari nimetab ametisse kindlasse tööpiirkonda justiitsminister.

Notar peab ametisse asuma nelja kuu jooksul pärast ametisse nimetamist.

Notar nimetatakse ametisse eluaegsena. Notari taotlusel võib justiitsminister lubada notaril pärast pensioniea saabumist jääda ametisse, kui see on vajalik õiguskäibe vajaduste rahuldamiseks, kuid mitte kauemaks kui 10 aastaks.

Püsi kursis!

Facebook
Jälgi Notarite Koda Facebookis

Ajakiri Notar Bene

Notar Bene Notarite ja Notarite Koja tegemisi kajastav ajakiri Notar Bene