Keelevahetuse vaikeväärtus

Avaleht » Notarid » Notariks saamine

Notariks saamine

15.01.2020

Notarikandidaadiks taotlejate konkurss

Notarikandidaadiks taotlejate konkursi, kandidaaditeenistuse ja notari ametikoha täitmisega seonduv regulatsioon on kehtestatud notariaadiseaduse ning Notarite Koja üldkoosoleku poolt kinnitatud notariks ja notari asendajaks saamise korraga (link: Notariks ja notari asendajaks saamise kord (DOCX)). 

Notarikandidaadiks võib saada isik, kes

 1. on omandanud akrediteeritud õppekava alusel vähemalt magistrikraadi õigusteaduses või sellega võrdustatud hariduse;

 2. valdab kõnes ja kirjas eesti keelt;

 3. on Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik

 4. on aus ja kõrgete kõlbeliste omadustega ning kelle suhtes pole teada ühtegi asjaolu, mis eeldaks sobimatust notarina töötamiseks.

Konkursi kuulutab välja Notarite Koda. Teade konkursi kohta avaldatakse vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ning Notarite Koja veebi- ja Facebook´i lehel.

Konkursil osalemiseks esitatakse avaldus eksamikomisjonile. Koos avaldusega esitatakse järgmised dokumendid:

    1. isikut ja kodakondsust tõendava dokumendi koopia;

    2. haridust tõendava dokumendi ja akadeemilise õiendi või hinnetelehe koopia;

    3. eksamikomisjoni poolt kinnitatud ankeet;

    4. kinnitus, et kandideerija vastab notariaadiseaduses sätestatud nõuetele.

Notarikandidaadiks taotlejaid hindab eksamikomisjon.

Konkurss koosneb kirjalikust ja suulisest osast. Kirjalik osa koosneb õigusteadmiste testist, õigusliku teksti koostamisest ja vastamisest isiksuseomaduste küsimustikule. Õigusteadmiste testiga kontrollitakse notarikandidaadiks taotleja teadmisi tsiviilõiguse üldosa, võlaõiguse, asjaõiguse, perekonnaõiguse, pärimisõiguse ja ühinguõiguse valdkondades.

Kirjaliku osa positiivselt läbinutega viiakse läbi vestlus.

Notarikandidaadi konkursi läbinutega sõlmib lepingu Notarite Koda.

Kandidaaditeenistus

Kandidaaditeenistus on Notarite Koja korraldatud väljaõpe, mille eesmärk on anda notarikandidaadile notariameti pidamiseks vajalikud teoreetilised teadmised, praktilised oskused ja kutse-eetika tõekspidamised.

Notarikandidaadi väljaõpe kestab kaks aastat, mida Notarite Koda võib lühendada.

Kuue kuu möödumisel väljaõppele asumisest peab notari kandidaat sooritama arvestuse. Arvestus on kirjalik ja ning koosneb kaasusülesannete osast ja praktiliste ülesannete osast.

Väljaõpe lõpeb hindamisega.

Ametikoha täitmise eksam ja konkurss

Notari ametikoht täidetakse konkursi alusel. 

Konkurss toimub kirjaliku eksamina, mis koosneb testi kujul kaasusülesannete lahendamisest.

Notari ametisse nimetamine

Notari nimetab ametisse kindlasse tööpiirkonda justiitsminister. Notari tööpiirkonnaks on maakond.

Notar nimetatakse ametisse eluaegselt. Pärast pensioniea saabumist võidakse ametisolekut pikendada kuni 10 aastat.

 

Püsi kursis!

Facebook
Jälgi Notarite Koda Facebookis